BEŞ YILDIZLI BİR OTEL İŞLETMESİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ TATMİNLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Şeniz Özhan, Özge Habipoğlu

Özet


BEŞ YILDIZLI BİR OTEL İŞLETMESİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ TATMİNLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

 

Yazarlar/Authors: Öğretim Görevlisi Dr./ Lecturer Dr.  Şeniz ÖZHAN[1]

Öğretim Görevlisi/ Lecturer.  Özge HABIPOĞLU[2]

 

Özet

Yoğun bir rekabetin söz konusu olduğu hizmet sektöründe, işletmelerin sahip oldukları kaynakları etkili ve verimli biçimde kullanabilmeleri gerekmektedir. Hizmet sektörü içinde yer alan konaklama işletmelerinin en önemli kaynaklarından biri çalışanlarıdır. Çalışanların performansı ve verimi işletmelerin başarısını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Çalışanların performansı ve verimi ise, işlerinden tatmin olma düzeylerine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu çalışma, yoğun emek gerektiren hizmet sektörü çalışanlarının iş tatminlerini etkileyen demografik özelliklerin neler olduğunu tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iş tatmini kavramı incelenerek, İstanbul ilinde hizmet veren beş yıldızlı bir şehir otelinin personeline yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Verilerin analizinde, demografik özelliklere ait bulgular, faktör analizi ve varyans analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Minnesota İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan önermelere uygulanan faktör analizi sonucunda, dört faktör saptanmıştır. Bu faktörler; işin yapısı ile ilgili faktörler, yönetici ve çalışma arkadaşlarıyla ilgili faktörler, ücret, terfi ve çalışma şartlarıyla ilgili faktörler ve insiyatif kullanabilme ile ilgili faktörler olarak isimlendirilmiştir. Uygulanan t testi ve varyans analizleri sonucunda, çalışanların çalıştıkları işyerinden tatmin olma düzeylerinin gelir, çalışılan bölüm ve turizm eğitimi alma durumuna göre farklılaştığı; buna karşılık, yaş ve cinsiyet kriterlerine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Demografik Özellikler, Otel İşletmesi, Minnesota İş Tatmin Ölçeği, Çalışanlar.

AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE DIFFERENCES BETWEEN THE JOB SATISFACTION AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES IN A FIVE-STAR HOTEL

Abstract

The companies should use their ressources effectively and efficiently in the service industy in which there’s intense competition. One of the most important ressources of the accomodation companies is their work force. The employees’ performance and efficience are the most important factors that affect the companies’s success. However, the employees’ performance and efficience depend on their job satisfaction. This study aims to find out the demographic characteristics of labor-intensive service sector employees which affects their job satisfaction. In order to reach the aim, the job satisfaction concept has been examined and a survey has been conducted for the staff of a five-star hotel in Istanbul. The findings about the demographic characteristics of the staff, factor analysis and the variance analysis has been used to analyze the data. Minnesota Job Satisfaction Scale has been used to gather the data. As a result of the factor analysis applied to the propositons, four factors have been found out. These are the factors related to the structure of the job, the factors related to the managers and colleagues, the factors related to wage, promotion and working conditions and finally the factors related to the possibility of taking initiative. After applying the t test and the variance analysis, it has been found out that the job satisfaction level depens on the income, department, tourism education of the employee and does not depend on the age and the gender of the emplyee.

Key Words: Job Satisfaction, Demographic Characteristics, Hotel Business,  Minnesota Job Satisfaction Scale, Employees.


[1] Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Programı, serdem@nku.edu.tr  

[2] Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Programı, ohabiboglu@nku.edu.tr


Anahtar Kelimeler


İş Tatmini, Demografik Özellikler, Otel İşletmesi, Minnesota İş Tatmin Ölçeği, Çalışanlar

Referanslar


Akçadağ, S. & Özdemir, E. (2005). İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul’da Yapılan Ampirik Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 167-193.

Altay, H. (2009). Antakya ve İskenderun Otel Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 1-17.

Carleton, C. J. & Clain, S. H. (2012). Women, Men and Job Satisfaction. Eastern Economic Journal, 38, 331–355.

Engin, Ç. (2007). The Relationship Between Job Satisfaction And Organizational Commitment. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.

Goh, C. T., Koh, H. C. & Low, C K. (1991). Gender effects on the job satisfaction of accountants in Singapore. Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 5(4), 341-348.

Gül, H., Oktay, E. & Gökçe, H. (2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Akademik Bakış, 15, 1-11.

Hair, C. F, R. E. Anderson, R. L. Tatham, V. C. Black. (2005). Multivariate Data Analaysis. 6th edition. New Jersey: Printence Hall.

Jung, K., Moon, M.J. & Hahm, S. D. (2007). Do Age, Gender and Sector Affect Job Satisfaction? Results From the Korean Labor and Income Panel Data. Review of Public Personnel Administration, 27 (2), 125-146.

Kabungaidze, T. & Mahlatshana, N. (2013). The Impact of Job Satisfaction and Some Demographic Variables on Employee Turnover Intentions. International Journal of Business Administration, 4 (1), 53-65.

Kaya, İ. (2010). Otel İşletmelerinde İşgörenlerin İş Tatminini Etkileyen İşi Bırakma Eğilimi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 219 – 236.

Millán, J. M., Hessels, J., Thurik R. & Aguado, R. (2011). Determinants of Job Satisfaction across the EU-15: A Comparison of Self-Employed and Paid Employees. Tinbergen Institute Discussion Paper, 43 (3), 1-21.

Paul, E. P. & Phua, S. K. (2011). Lecturers' job satisfaction in a public tertiary institution in Singapore: ambivalent and non-ambivalent relationships between job satisfaction and demographic variables. Journal of Higher Education Policy and Management, 33 (2), 141-151.

Rapti, E. & Karaj, T. (2012). The Relationship Between Job Satisfaction, Demographic and School Characteristics Among Basic Education Teachers In Albania. Problems Of Education In The 21st Century, 45, 73-80

Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Editörlü Kitap, Editör: Şerif Kalaycı 3. Basım, Asil Yayın Dağıtım, Ankara,2008, Bölüm adı: Güvenilirlik Analizi, s. 403-419, Bölüm Yazarı: Aliye Kayış, 2008.

Swerlow, S. & Roehl, W.S. (2003). Managing Job Satisfaction in The Russian Lodging Industry: Cultural Analysis and Implications, New York: Nova Science Publishers.

Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.

Türkyılmaz, A., Akman, G., Özkan, C. & Pastuszak, Z. Empirical Study Of Public Sector Employee Loyalty and Satisfaction. Industrial Management & Data Systems, 111 (5), 675-696.

Üngüren, E. & Doğan, H. (2010). Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin Chaid Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 39-52.

Weiss, H., M. (2002). Deconstructing Job Satisfaction Seperating Evaluations, Beliefs and Affective Experiences. Human Resource Management Review, 12, 173-194.

Yazıcıoğlu, İ. & Sökmen A. (2007). Otel İsletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanlarında Görev Yapan İşgörenlerin İş Tatmin Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Adana’da Bir Uygulama, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 18, 73-95.

Yelboğa, A. (2007). Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu İle İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 1-19.

Zhang, H., Lam, T. & Baum, T. (1999). A study of the inter-relationships between employees’ job satisfaction and their demographic characteristics. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 4 (2), 49-58.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.