BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Neslihan Şevik

Özet


Özel sektör kaynaklı bir yaklaşım olan stratejik planlama yapılan yasal düzenlemelerle günümüz şartlarına uyum sağlayabilmeleri için niteliklerini arttırmak zorunda kalan belediye yönetimlerince gerçekleştirilmesi zorunlu bir süreç haline gelmiştir. Bu yeni süreç her yeni süreç gibi belediye yönetimlerinin gelenekçi, bürokratik, hantal ve yeniliğe kapalı zihniyet yapısı nedeniyle beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Bununla birlikte, belediyelerin yönetim yapısına zaman içerisinde yerleşmesi umut edilen bu yeni yönetim yaklaşımının belediyelere ve vatandaşa sağlayacağı kazanımlar da açıktır. Bu çalışmada, belediyelerde stratejik planlama sürecinde karşılaşılan sorunlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ nce geçekleştirilen stratejik planlama süreci örneği üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan örnek olay (vaka) çalışması tanımlayıcı boyutuyla kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak gözlem, doküman inceleme ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yüz yüze görüşmeler yoluyla cevaplayıcıların bakış açıları, fikirleri ve deneyimlerine dair özgür, derinlemesine ve çok boyutlu nitel bilgi elde edilmek istenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak, stratejik planlama sürecinde aktif bir şekilde yer alan stratejik planlama ekibi ile orta ve alt kademe yönetici pozisyonundaki katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde stratejik planlama sürecinde karşılaşılan sorunlar ölçme ve değerlendirme, tasarım, sistem, lider, katılımcı, uygulayıcı ve bütçe olmak üzere yedi tema altında toplanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, ileriki dönemler için belediyelerde daha etkin ve verimli bir stratejik planlama süreci geliştirilmesi umulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Strateji; Planlama; Stratejik Planlama,; Stratejik Yönetim; Belediyelerde Stratejik Planlama

Referanslar


Adair J., Etkili Stratejik Liderlik, çev. Salih Fatih Güneş, Babıali Kültür Yayıncılığı, 2004, İstanbul

Akgemci T., Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi, 2007, Ankara

Akyüz Ö.F., Değişim Rüzgârında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, Sistem Yayıncılık, 2001, İstanbul

Ansoff H.I., Corparate Strategy, Penguin Books, 1975, England

Balcı A., Nohutçu A., Strategic Management Initiatives in Turkish Public Organizations, Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı, Ülke ve Küresel Perspektiften Stratejik Yönetim Bildirileri,23-25 Haziran 2005, Çanakkale

Barringer B. R., Bluedorn A.C., The Relationship Between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management, Strategic Management Journal, 20(5), 1999

Barry B.W., Strategic Planning Workbook for Publicand Nonprofit Organizations, Amherst H. Wilder Foundation, 1986

Chandler A.D., StrategyandStructure: Chapters In The History Of The Industrial Enterprise, M.I.T Press, 1962

Çoban H., Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkılap Kitabevi, 1997, İstanbul

Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. Sürüm, DPT Yayınları, Haziran 2006, Ankara

Dinçer Ö., Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım A.Ş., 2004, İstanbul

Eren E., İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım A.Ş., 2010, İstanbul

Güçlü N., Stratejik Yönetim, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt No: 23, Sayı No: 2 (2003)

Liddell H., Strateji Dolaylı Tutum, çev. Cemal Enginsoy, Genel Kurmay Yayınları, 1973, Ankara

Mintzberg H., Quinn J.B., Ghoshal S., The Strategy Process, Prentice Hall Europe, 1998, New York

Podol R., Sevk ve İdarenin Esasları, TODAİE Yayınları, 1962, Ankara

Steiner G.A., Top Management Planning, The Mac Millan Company, 1969, New York

Tosun K., İşletme Yönetimi, Fakülteler Matbaası, 1974, İstanbul

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Yayın No: 603, 1994, Ankara

Ülgen H., Mirze S. K., İşletmelerde Stratejik Yönetim, 3.b., Literatür Yayıncılık, 2006, İstanbul

Waterson A., Development Planning: Lessons of Experience, Oxford University Press, 1965

Yılmaz K., Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması, Sayıştay Dergisi, Sayı: 50–51, 2003

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5018.html - 10.11.2015

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf - 10.11.2015

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html - 10.11.2015.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.