1997 – 2006 YILLARI NİSAN VE EKİM AYLARI VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN PHILLIPS EĞRİSİ ANALİZİ

Salih Öztürk, Mustafa Latif Emek

Özet


Hükümetlerin ekonomi politikalarının başarılı ya da başarısız olduğunun halk nazarındaki  en açık göstergesi olan enflasyon ve işsizlik oranları  doğrudan doğruya hane halklarını ilgilendiren ve bir şekilde sıradan insanların yakın ilişki içerisinde oldukları iktisadi kavramlardır. Bu sebeple hükümetler ekonomi politikaları içerisinde bu iki değişkene son derece büyük önem vermekte; özellikle siyasi vaatlerinin en büyük kısmını enflasyon ve işsizlik rakamları üzerine kurgulamaktadırlar. Hal böyleyken iktisatçılar da uzun zamandır enflasyonla işsizlik arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşarak bu iki değişken arasında bir ilişkisi olup olmadığı konusunda çalışmaktadırlar. Alban W. Phillips’in 1958 yılında yaptığı ve işsizlikle parasal ücretler arasındaki ters yönlü ilişkiyi işaret eden çalışmasını  1960 yılında Samuelson ve Solow,  işsizlik ve enflasyon oranları arasındaki ters yönlü ilişkiyi ortaya koyacak şekilde dizayn etmişlerdir. Biz Solow ve Samuelson’un geliştirdikleri söz konusu modelin geçerliliğini test etmeyi amaçladığımız bu çalışmada Türkiye için 1997-2006 yılları arasında Nisan ve Ekim aylarındaki enflasyon ve işsizlik oranlarını kullandık. Söz konusu verilerle kurduğumuz model aracılığıyla yaptığımız ekonometrik analizler sonucunda bahsi geçen dönem ve verilerle ülkemizde enflasyon ve işsizlik arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığını tespit ettik. Çalışmamız 1997-2006 yılları arasındaki Nisan ve Ekim ayları verileriyle sınırlı olmasına karşın, bu dönemler için daha önce hiç bir araştırmacı tarafından Phillips Eğrisi Analizi yapılmamış olması ise çalışmamızı özgün kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Philips Eğrisi, Enflasyon, İşsizlik

Referanslar


AKKAYA, Şahin ve PAZARLIOĞLU, Vedat. (1995). Ekonometri I. Anadolu Batbaacılık, İzmir

ATKESON, Andrew and OHANIAN, Lee,E. (2001). “Are Phillips Curves Useful for Forecasting Inflation” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. (25), 2-11

BATINI, Nicoletta. ve diğerleri. (2005). “An open-economy new Keynesian Phillips curve for the U.K.” Journal of Monetary Economics. (52), 1061-1071

BÜYÜKAKIN, Tahir. (2008). “Phillips Eğrisi: Yarım Yüzyıldır Bitmeyen Tartışma”. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. (39), 133-159

CARRIERO, Andrea. (2008). “A simple test of the New Keynesian Phillips Curve”. Economic Letters. (100), 241-244

EMSEN, Ömer Selçuk ve diğerleri. (2003). “Phillips Eğrisi Analizi ve Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan Üzerine Bir Uygulama”. G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi.(2), 81-99

ERDOĞAN, S. and D.Ç. Yıldırım, "The Relationship between the Budget Deficit and Current Account Deficit in Turkey", EMAJ: Emerging Markets Journal , "3 (3)", 80-86 pp., Mart-2014

ERDOĞAN S. ve D.Ç.Yıldırım, "Türkiye’de Eğitim – İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme", The Journal of Knowledge Economy& Knowledge Management, "IV (II)", 11-22 pp.,2009.

GALİ, Jordi. ve diğerleri. (2001). “European inflation dynamics”. Europan Economic Review. (45), 1237-1270

KURTULUŞ, Kemal. (2010). Araştırma Yöntemleri. Türkmen Kitabevi, İstanbul

KORKMAZ, S. (2010). “Yeni Keynesyen Phillips Eğrisinin Türkiye’ye Uygulanması”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. (11), 141-162

LINDE´, Jesper. (2005). “Estimating New-Keynesian Phillips curves: A full information maximum likelihood approach”. Journal of Monetary Economics.(52), 1135-1149

MAZUMDER, Sandeep. (2010). “The new Keynesian Phillips curve and the cyclicality of marginal cost”. Journal of Macro Economics. (32), 747-765

PEKİN, Tevfik. (1988). Makro İktisat. Bilgehan Basımevi, İzmir

SVENSSON, Lars, E.O. (2002). “Inflation targeting: Should it be modeled as an instrument rule or a targeting rule” Europan Economic Review.(46). 771-780

SVENSSON, Lars, E.O. (1997). “Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets”. Europan Economic Review. (41). 1111-1146

YAYLALI, Muammer. (1994). Mikro İktisat. Beta Yayıncılık, İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu, İnternet adresi http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014 Erişim tarihi: 07.04.2014 (Tüketici Fiyat İndeksi Rakamları)

Türkiye İstatistik Kurumu, İnternet Adresi http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007 Erişim Tarihi: 07.04.2014 (Kurumsal Olmayan Nüfusun Yıllar ve Cinsiyete Göre İşgücü Durumu)


Tam Metin: PDF PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.