DIŞ POLİTİKA AÇISINDAN DENİZ GÜCÜNÜN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Sibel Özsavaş Atay

Özet


Siyasi coğrafya çalışmalarının çıkış noktası olduğu bir bilim dalı olarak jeopolitik, tarih boyunca devletlerin diğer coğrafyalar üzerindeki genişlemeleri ve denetim kurmalarına yönelik olan coğrafi nedenler üzerine odaklanmıştır. Bu durum Uluslararası İlişkiler yazınının en önemli kavramlarından biri olan güç olgusunu da beraberinde getirmektedir. Güç, tarihin her döneminde devletler tarafından amaçlanan bir kavram olarak tanımlanmıştır. Güçlü devletler, uluslararası sistemde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle güç kavramı, uluslararası sistemin doğasını etkileyen bir kavram olmuştur. Genel olarak güç kavramı ve özelde deniz gücü uluslararası sistemin dönüşüm sürecinde yeniden tanımlanan kavramlar olmuştur. Bu makale, deniz gücünün jeopolitik öneminin dış politikadaki etkilerine yöneliktir. Deniz gücü kavramı, bir devletin sahip olduğu ekonomik ve askeri bütün unsurları kapsamaktadır. Küreselleşen dünya ekonomisinde ülkelerin sağlıklı bir şekilde gelişimi ve kalkınması ticaret hacminde artışı da beraberinde getirmektedir. Bu açıdan dünya üzerinde bulunan yedi ana kara parçasını çevreleyen denizler doğal olarak taşımacılığın da en önemli parçasıdır. Bu çalışmada denizlere göre konumun jeopolitik açıdan etkisi ve önemi ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Jeopolitik, Dış Politika, Güç, Deniz Gücü, Uluslararası Sistem

Referanslar


ALCOCK, Norman Z. ve Alan G. Newcombe (1970), The Perception of National Power, The Journal of Conflict Resolution, September, Vol. 14, No: 3, Published by: Sage Publications, 335-343

AKÇADAĞ, Emine, Denizlerin Önemi ve Türk Deniz Kuvvetleri, Bilgesam, Rapor No: 68, Ağustos, 2015, İstanbul

ARI, Tayyar (1999), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 3. Baskı, İstanbul, Ekim, Alfa Yayınları

BAYAT, Mert (1986), Milli Güç ve Devlet, Belge Yayınları, İstanbul

BUZAN, Barry (2013), Barış, Güç ve Güvensizlik: Uluslararası İlişkilerde Çatışan Kavramlar, Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler, Çev: Özden S. Sarı, 1. Basım İstanbul, Ekim

DEMİRCİ, Ali (2005), Küreselleşen Dünyamızda Coğrafyanın Siyasal Gücü ve Türkiye Ölçeğindeki Rolü, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:12, Temmuz, İstanbul

DROWS, Robert B.(1980), Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Ötüken Nesriyat, İstanbul

EARLE Edward Mead (2003) Modern Stratejinin Yaratıcıları, Çeviren: Demirhan Erdem, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara

GÜNEL, Kamil (2008), Coğrafyanın Siyasal Gücü, 4. Baskı, Çantay Kitabevi, Ekim, İstanbul

GÜRDENİZ, Cem (2015) http://www.aydinlikgazete.com/ E.T: 25.04.2016

GÜRDENİZ, Cem (2015). 21. Yüzyıl için Planlama Seminerleri, Nisan, Bahar, 21. Yüzyılda Denizcilik Gücü ve Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

HASANOV, A. (2012), Jeopolitik, Cilt 1: Baskı, Çeviren: F. Ş. Azad Ağaoğlu, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı

HAZAR, Numan (2012), Bilim ve Teknolojinin Uygarlıklar ve Dış Politika Üzerindeki Etkileri, Karınca Yayınları, Kasım, Ankara

İŞCAN, İsmail Hakkı, (2004), Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2, Bahar, Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları, Stradigma Yayınları, 47-79

KANE, Thomas M., David J. Lonsdale (2016), Çağdaş Stratejiyi Anlamak, Çev: A. Tunçer Büyükonat, Ocak, Doruk Yayınları

KÜLEBİ, Ali (2009), Türkçe Jeopolitik, Berikan Yayınevi, Ankara.

MİNGST, Karen (1999), Essentials of International Relations, Second Edition, by Norton&Company, ınc. London.

MORGENTHAU. Hans J. (1948), Politics Among Nations, The Struggle For Power and Peace, New York: Alfred A. Knopf, First Edition

ÖYMEN, Onur (2003), Ulusal Çıkarlar, Küreselleşme Çağında Ulus Devleti Korumak, Remzi Kitabevi, İstanbul

POLAT, Soner (2015), Türkiye için Jeopolitik Rota, Kaynak Yayınları, 1. Basım, Nisan İstanbul

SANCAR Erdinç (2006), 21. Yüzyıl Stratejilerinde Türk Denizcilik Tarihi, İstanbul

STARR, Chester G. (2000), Antik Çağda Deniz Gücü, , Çev: Gürkan Ergin, Homer Kitabevi, 1. Basım, İstanbul

SCHMİTT Carl, (2009), Tarih ve Siyaset Üzerine İki Deneme, Roma Katolikliği ve Politik Form Kara ve Deniz, Türkçesi: Gültekin Yıldız, Paradigma yayıncılık, 1. Baskı, Mayıs, İstanbul

SICHERMAN, Harvey (2002), Jeopolitiğin Yeniden Doğuşu, Avrasya Dosyası Jeopolitik Özel Kış, Cilt 8, Sayı 4, 102-112

SOROKİN, P. A. (1994), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev: M. Münir Raşit Öymen, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara

VIOTTI, Paul R.,Mark V. Kauppı (2014), Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, Çev: Ayşe Özbay Erozan, 5. Basım, Nobel Yayın, Ekim, Ankara

YILMAZ, Said (2008), Uluslararası İlişkilerde Güç ve Güç Dengesinin Evrimi Stratejik Araştırmalar Dergisi/Journal of Strategic Studies, Beykent Üniversitesi, 1 (1), 27-6.


Tam Metin: PDF PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.