SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: BİR KAMU HASTANESİNDEKİ ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI

Pınar Eda Öksüz, Ayşe Uğun, Şebnem Özdem

Özet


Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, kişinin kendisine ya da başka birisine, bir gruba ya da topluma karşı fiziksel gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi olarak tanımlamıştır. Sağlık kuruluşlarında hasta ve hasta ziyaretçilerinin sağlık personellerine karşı uyguladığı baskı ve şiddet çoğu ülkelerde görülmektedir. Şiddet,  sağlık elemanlarını fiziksel ve psikolojik olarak etkilemekte, kurum verimliliğini azaltmaktadır.

Çalışmamızda bir kamu  hastanesinde  yaşanmış olan şiddet olaylarının, nedenlerinin, şiddetin ortaya çıkış zamanının, şiddete başvuranların cinsiyetinin, şiddete maruz kalmanın sıklığının, şiddetin sağlık çalışanlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Çalışmamızda 2012-2013 yıllarında hastanede yaşanan şiddet olayları irdelenmiştir. Şiddet olaylarına ait bilgiler, geriye yönelik dosya taraması yöntemiyle elde edilmiştir.  Bu yönüyle çalışmamız, durum belirlemeye yönelik tanımlayıcı  niteliktedir.

Araştırmada,  toplam 30 şiddet olayının yaşandığı ve şiddetin bir yılda %20 oranında arttığı, şiddet olaylarının nedenlerinin çoğunluğunun  agresif  hasta yakını tutumu ve hasta yakının kural dışı isteğinin geri çevrilmesi olduğu belirlenmiş. Şiddete maruz kalanların  çoğunluğunun doktor, ortalama 15 günde şiddet olduğu , şiddet olaylarının çoğunlukla Acil Sağlık Hizmetleri sırasında olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda,  şiddet olaylarının, sağlık personellerinin fiziksel ve psikolojik olarak etkilendiği, motivasyonunun azaldığı ve diğer hastaların korkmasına ve iş akışının bozulmasına,  hizmetin aksamasına neden olduğu dolayısıyla hastane verimliliğinin azaldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Şiddet, Sağlık Personeli, Hastane

Referanslar


Adaş, E.B. Elbek, O. Bakır, K. (2008). Sağlık sektöründe şiddet: hekimlere yönelik şiddet ve hekimlerin şiddet algısı. Gaziantep-Kilis Tabip Odası.

Aytaç, S. Bilgel, N. Yıldız, S. (2011), İşyerinde Şiddet, İşyerinde Şiddet, (Editörler: Serpil Aytaç ve Nuran Bayram), İstanbul: Beta Yayınevi, s.27-72.

WHO (2002). World report on violenceandhealth:summary. Geneva. Erişim tarihi: Eylül 2008, http:// whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng. Pdf

Hahn, S. Zeller, A. Needham, I. Kok, G.Dassen, T.Halfens, R. J. (2008). Patientandvisitorviolence in general hospitals: A systematicreview of theliterature. AggressionandViolentBehavior, 13(6), 431-441.

DiMartino, V. (2002). Workplaceviolence in thehealthsector. Country casestudiesBrazil, Bulgaria, Lebanon, Portugal, South Africa, Thailandand an additionalAustralianstudy. Ginebra:

OrganizaciónInternacional del Trabajo.

Dikmetaş, E. Top, M. Ergin, G. (2011). Asistan hekimlerin tükenmişlik ve mobbing düzeylerinin incelenmesi.Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3), 137-149.

Cooper, C.,Swanson, N. (2002). Workplaceviolence in thehealthsector. State of the art. Geneva:

OrganizaciónInternacional de Trabajo, OrganizaciónMundial de la Salud, ConsejoInternacional de EnfermerasInternacional de ServiciosPúblicos.

Kaukiainen, A. Salmivalli, C. Björkqvist, K. Österman, K. Lahtinen, A.Kostamo, A. ve Lagerspetz, K. (2001), Overtandcovertaggression in worksettings in relationtothesubjectivewell-being of employees.AggressiveBehavior, 27, 360–371.

Kingma M. (2001).Workplaceviolence in thehealthsector: A problem of epidemicproportion. IntNursRev, 48, 129-130

Dursun, S. (2012). İşyeri şiddetinin çalışanların tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi: sağlık sektöründe bir uygulama. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 105-115.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.