KAMU ÇALIŞANLARININ NORM KADRO ALGISI: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Cemal İyem, Yasemin Özdemir, Gamze Arslan Dişli, Canan Yılmaz

Özet


Norm kadro çalışmalarının en önemli amacı, görev için gerekli kadronun nicelik ve nitelik açısından belirlenmesidir. Böylece örgütün görevini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Ancak bu örgütsel amaçlarla gerçekleştirilen norm kadro çalışmaları, çalışanlar tarafından şüpheyle ve olumlu, olumsuz gibi farklı algılanabilir.  Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, bir devlet üniversitesinin idari personelinin norm kadro algısını ve bu algının nedenleri ile boyutlarını tespit etmektir. Çalışmada veri toplamak için nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda bir devlet üniversitesinin Personel Daire Başkanlığı’nda çalışan 18 idari personelle yapılan mülakatlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulguları ışığında norm kadro çalışmalarının kurum için yararlı olabileceği kanaatine rağmen uygulanabilirliği ile ilgili kaygıların olduğunu söylemek mümkündür.


Anahtar Kelimeler


İK Planlaması, Norm Kadro, Kamu Sektörü, Üniversite

Referanslar


ACAR, H. (2000), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmenler bakımından norm kadro uygulaması ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunlarının istihdam sorunları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1-2, 53-66.

ACAR, H. (2001), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmenler bakımından norm kadro uygulaması. Eğitimde yansımalar: IV. 2000 yılında Türk Milli Eğitim örgütü ve yönetimi, Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları.

AKÇAKAYA, Murat (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması Norm Kadro Uygulamaları, Adalet Yayınevi, Ankara.

AYKAÇ, Burhan ve Hüseyin YAYMAN (2003), Kamuda İnsan Kaynakları Planlamasının Bir Aracı Olarak Norm Kadro Çalışmaları, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Bizim Büro Basımevi, Ankara, s. 295-313.

BAŞKAYA, A. vd. (2003), Mekansal İmaj Üzerine Bir Deneme: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eğitim Bloğu Giriş Holü, Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, No: 2, 79‐94.

BIJOOR Harish (2003), It's perception management!, http://www.blonnet.com/catalyst/2003/04/17/stories/2003041700140400.htm. (17.04.2003).

CANMAN, D. (1995), Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayını 260, Ankara.

DEMİRCİ, A. G. (2010), Bir Politika Transferi Örneği Olarak Türkiye’de Kadro Sisteminin İnşası, Toplum ve Demokrasi, 4 (8-9-10), Ocak-Aralık, s. 143-168.

EKEN, Musa ve M. Lütfi ŞEN (2004), Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması, Yerel Yönetim Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bildiriler, 3-4 Aralık 2004, Tas. ve IT Direk. Hikmet Yavaş, Mustafa Görün ve Suat Uğur, Pozitif Matbaacılık, Ankara.

ERYILMAZ, Bilal (2006), Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul.

İYEM, Cemal (2015), Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Yönetimi, BEKAD İKY Dergisi, Sayı 6, ss.6-8.

İYEM, Cemal (2012), Kramponlu İşçiler Bir Boş Zaman Çalışanı Olarak Futbolcular, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.

KALKANDELEN, Hayrettin (1997), Örgütlerde Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro, Ankara: Anı Yayıncılık.

KARATÜRK, K. (Komisyon Başkanı ve Diğerleri) (2003), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi norm kadro komisyonu çalışması, Ankara: Komisyon Raporu. XV+227 s.

KAYNAK, T., (1990), Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi Yayını.

ÖZGÜN, Hanife (1992), Norm Kadro Düzenlemesi, Uzmanlık Tezi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Kitaplığı, Ankara.

ÖZER, M.A. ( 2012 ), Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi ve İç Güvenlik Hizmetleri, Karadeniz Araştırmaları, Bahar, Sayı:33, 147-180.

RONNIE L., JOHANSSON, M., XİONG N.(2006), Perception Management: An Emerging Concept for Information Fusion, www.nada.kth.se. (20‐02‐2006).

SABUNCUOĞLU, Zeyyat (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalı, Beta Basım Yayın, İstanbul..

SARAN, U. (2006), Kamu Hizmetinde Performans Algısı, http://www.radikal.com.tr, (12/09/2006).

SAYDAM, A. (2005), Algılama Yönetimi, Rota Yayınları, İstanbul.

STUPAK R. J. (2000), Perceptıon Management: An Actıve Strategy For Marketıng And Delıverıng Academıc Excellence, Busıness Sophıstıcatıon And Communıcatıon Successes, Public Administration & Management: An Interactive Journal.

ŞEYLAN, G. (2000), Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş, TESEV Yayınları 18, İstanbul.

TESEV (2007), Türkiye’de Devlet ve Reform, http://www.tesev.org.tr/projeler

TİMUR, Hikmet (2004), Norm Kadro Saptama Teknikleri ve Norm Kadro Kılavuzunu Hazırlama Yöntemi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s. 201-221, Ankara.

TOLAN, B. vd. (1985), Ben ve Toplum, Sosyal Psikoloji‐1, Teori Yayınları, Ankara.

TORTOP, Nuri, Burhan AYKAÇ, Hüseyin YAYMAN ve M. Akif ÖZER (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayın, İstanbul.

TÜGİAD (1997), Kamu Yönetiminde Yozlaşma ve Rüşvet, İstanbul.

YILMAZ, K. ve ÖZDEM, G. (2004), Norm Kadro Çalışmalarının Üniversitelerde Uygulanabilirliği: Nitel Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:37, Sayı:2, s. 115-136, Ankara.

YILMAZÖZ, M., (2009), Türkiye’de Kamu Personel Yönetimi Sorunu, Maliye Dergisi, Sayı:157, Temmuz-Aralık, s.293-302.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.