SAĞLIK TURİZMİNİN TÜRKİYE TURİZM GELİRİ İÇERİSİNDEKİ PAYI: 2000-2015

Derya Baysal

Özet


Sağlık turizmi özellikle son yıllarda adını sıkça duyduğumuz alternatif bir turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık turizmi de diğer turizm türleri gibi ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıları olabilecek bir turizm çeşididir. Aynı zamanda ülkemizde turizmin tüm yıla yayılabilmesi için de sağlık turizmi önemli bir araç olarak kabul edilebilir.

Bu turizm çeşidinin brüt kar oranının yüksek olması diğer ülkelerin de sağlık turizmine olan ilgisini arttırmıştır. Türkiye, son yıllarda geliştirilen yeni yöntemler ve yapılan yatırımlar neticesinde bu alanda turist kabul edebilen ve adından da söz ettirebilen bir ülke haline gelmiş olmasına rağmen henüz istenilen konumda olmadığını söylemek de mümkündür.

Çalışmada ikincil veri kaynaklarından yararlanılmaktadır. Çalışmanın amacı ise alternatif bir turizm çeşidi olan ve tüm yıla yayılması halinde Türk turizm ekonomisine ciddi ölçüde katkı sağlayabilecek sağlık turizminin Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelir içerisindeki payını 2000-2015 yılları aralığında incelemek ve pozitif ya da negatif yönlü herhangi bir değişim olup olmadığını araştırmaktır. 


Anahtar Kelimeler


Sağlık Turizmi, Türkiye Turizm Geliri

Referanslar


Adveren, S. (2011). İç Anadolu Bölgesindeki Kaplıca Ve Termal Tesislerin Türk Sağlık Turizmi İçerisindeki Yeri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Aydın, O. (2012). Türkiye’de alternatif bir turizm; sağlık turizmi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (23): 91-96

Çetin,T. (2011). Termal turizm potansiyeli açısından kozaklı (nevşehir) kaplıcaları, ınternational periodical for the languages, literature and history of turkish or turkic Volume 6/1: 899-924

Sağlık turizmi derneği (2010). Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi 2010 Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Esim, S. (2011, Şubat). Sağlık ekonomisinin geleceği, Çerçeve Dergi, 3

Gülen, K. ve Demirci, S. (2012).Türkiye’de Sağlık Turizmi Sektörü, Sektörel Etütler Ve Araştırmalar, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İçöz, O. (2009).

Sağlık turizmi kapsamında medikal (tıbbi) turizm ve türkiye’nin olanakları, Journal Of Yaşar University, 4(14): 2257-2279

Kantar, G ve Işık, E.(2014). Türkiye’de sağlık turizmi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 1(1): 15-20

Kördeve, M. (2016). Sağlık turizmine genel bir bakış ve türkiye’nin sağlık turizmindeki yeri, Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 2 (1) :51-61

T.c. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). Medikal Turizm Araştırması. Ankara: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Mert, G.(2013). Sağlık turizmi ve uygulanabilirliği, International Anatolia Academic Online Journal, 1(1),103-126

Öztürk, Y. Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte olan ülkeler için alternatif turizm türleri üzerine teorik bir çalışma, Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2): 183-195

Peta S. Cook. (2008). What Is Health And Medical Tourism?, Humanities Research Program Queensland University of Technology,2008

Tc Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara: SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sandıkçı, M.(2008). Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri Ve Müşteri Memnuniyeti. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Toprak, L. Elsaied, H. Mahmood,S. (2014). Turizmin yükselen trendi: sağlık turizmi ve güneydoğu anadolu bölgesi örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (13) 50: 38-57

Topuz, N. 2012. Türkiye Sağlık (medikal) Turizmi Stratejisi 2023, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi Ankara

Tc Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2013). Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu. Ankara: SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRSAB (2014). Sağlık Turizmi Raporu, İstanbul: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

Vardan, Ö. (2011). Sağlık turizminde türkiye’nin yeri, Çerçeve Dergisi, 4-5

http://eyh.aile.gov.tr/data/5480490c369dc57170df34bd/Dunya%20Engellilik%20Raporu%20Yonetici%20Ozeti.pdf erişim tarihi:

http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-edition, Erişim tarihi: 05.10.2016

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/ Erişim tarihi: 05.09.2016

http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/belge/1-10444/saglik-turizmi-hakkinda.html Erişim tarihi: 25.10.2016

http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/belge/1-10556/medikal-turizm.html Erişim tarihi: 14.08.2016

http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/03.pdf Erişim tarihi: 18.10.2016

http://www.tuik.gov.tr/ Erişim tarihi: 05.09.2016

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 Erişim tarihi: 23.02.2016

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1017 Erişim tarihi: 23.02.2016

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 Erişim tarihi: 12.09.2016

http://www.turizmdosyasi.com/haber_detay.asp?haberID=10277&HaberBaslik=saglik-turizmi-pazarinin-hacmi-34-trilyon-dolara-u Erişim tarihi: 15.09.2016

http://www.tuyed.org.tr/saglik-turizmi-pazarinin-hacmi-34-trilyon-dolara-ulasti/ Erişim tarihi: 10.09.2016

http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf Erişim tarihi: 07.01.2016

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ Erişim tarihi: 05.09.2016

https://www.health-tourism.com/medical-tourism/statistics Erişim tarihi: 04.06.2015

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/raporlar/engelli_haklari_inceleme_raporu.pdf Erişim tarihi: 29.03.2016

http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf Erişim tarihi: 07.01.2016

Medicaltourism.com/Forms/facts-statistics.aspx) Erişim tarihi: 10.2016

Yigm.kulturturizm.gov.tr/TR.11479/turkiyede-saglik-ve-termal-turizm.html Erişim tarihi: 20.09.2016


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.