EKONOMİK BÜYÜME VE SANAYİLEŞME ARASI İLİŞKİDE KALDOR YASASININ TÜRKİYE DE 2004-2015 DÖNEMİ EKONOMETRİK ANALİZİ

Elif Erbelet

Özet


Ekonomik büyümenin bir  çok belirleyicisi olup bu faktörlerden olan endüstriyel  üretim ;  ülkelerin  gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Ekonomik büyüme ve sanayi üretimi arasındaki ilişki, bir çok çalışmada teorik ve ampirik olarak incelenmesine karşın , Kaldor’ un çalışmaları öncü nitelik taşımaktadır. Bu çalışmada ;endüstriyel üretim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Kaldor’un birinci yasasından  hareketle Türkiye ekonomisi üzerinden 2004-2015 dönemi arasındaki veriler kullanılarak incelenmiş, önce EKK(en küçük kareler yöntemi) ardından Grenger Nedensellik Analizi ile test edilmiştir . Çalışmamızda 2004Q1-2015Q3 arası çeyrek veriler kullanılmış olup, analiz sonucunda ekonomik büyüme ve endüstriyel üretim arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu ve endüstriyel üretimden büyümeye doğru bir nedensellik olduğu saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Endüstriyel üretim , Ekonomik büyüme, Nedensellik

Referanslar


ACAR, Y. ( 2002 ). İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri ,Bursa: Vipaş Yayınları 4. Baskı.

ARISOY, İ.(2013). ‘’Kaldor Yasası Çerçevesinde Türkiye’de Sanayi Sektörü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Sınanması’’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 143-162.

ATEŞOĞLU, H.S. (1993). "Manufacturing and Economic Growth in the United States", Applied Economics, 25, 67-69.

AGHİON, P. (2002).“Schumpeterian Growth Theory and the Dynamics of İncome İnequality’’, Econometrica,70(3), 855-882 ,Erişim tarihi: 1 Nisan 2016 https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3350067/aghion_schumpeterian.pdf?sequence=2

BAIRAM, E. (1991). “Economic Growth and Kaldor’s Law: The case of Turkey: 1925-78’’, Applied Economics, 23(8), 1277-1280.

BAUTİSTA, A. (2003).”Mexico’s Industrial Engine of Growth: Cointegration and Causality’’, NBER workingpaper,1-17., Erişim tarihi: 1 Nisan 2016, http://www.ejournal.unam.mx/moe/no126/MOE12605.pdf)

BENDİX ,R. (1995).Sanayileşme, Modernleşme ve Kalkınma, Sosyoloji Yazıları, Der: İhsan Sezal, Bursa:.Ekin Kitabevi,3. Baskı.

BLOMSTROM, M., R. E. LİPSEY ve M. ZEJAN (1996).“Is Fixed Investment the Key to Economic Growth?”, Quarterly Journal of Economics, 11(1), 269-276., Erişim tarihi: 10 Mart 2016 http://www.nber.org/papers/w4436.pdf

CASTİGLİONE,C.(2011).“Verdoorn-Kaldor’s Law: An empirical analysis with time series data in the United State’’, Advances in Management & Applied Economics, 1(3), 135-151., Erişim tarihi:11.07.2016, http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/eb002523

ÇAKMAK,E.,GÜMÜŞ,S.(2005).“Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomi Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1960 - 2002)’’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 60(1), 61-72.

DE GREGORİO, J., and GUİDOTTİ, P. E. (1995). “Financial Development and Economic Growth.’’ ,World development, 23(3), 433-448,Erişim tarihi: 3 Eylül 2015 http://ac.els-cdn.com/0305750X9400132I/1-s2.0-0305750X9400132I main.pdf?_tid=a6d7e622-4816-11e6-ad85 00000aacb360&acdnat=1468317460_11a0cd1ae9e8223f5f46482698f736ce

DİEBOLT, C., HAUPERT, M., & GOLDİN, C. .(2014). Human Capital,1-29, Erişim tarihi: 11 Temmuz 2016, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.680.9399&rep=rep1&type=pdf

DOMAR,E.(1957). Essays in the Theory of Economic Growth, New York: Oxford Universty Press , Erişim tarihi: 10 Temmuz2016, https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=MeQeAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=domar

DORUK, Ö., KARDAŞLAR, A., ŞAHİNTÜRK,Y., KANDIR D.(2011).“Kriz Sonrası Türkiye’de Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi: Kaldoryen Büyüme Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme”, Bildiri Kitabı , 2.Uluslararası Anadolu Üniversitesi İktisat Kongresi ,15-17 Haziran , 1-17.

DRAKOPOLOUS, S.A and I.T. THEODODİOU. (1991).“Kaldorian Approach to Greek Economic Growth”, Applied Economics, 23, 1683-1689.,Erişim tarihi: 15 Mart 2016 http://www.scienpress.com/upload/AMAE/Vol%201_3_8.pdf

EĞİLMEZ,M.(2012).“Ekonomik Büyümenin Geometrik Anlatımı’’, Kendime yazılar , Erişim tarihi : 01 Mart.2016, http://www.mahfiegilmez.com/2012/04/ekonomik-buyumenin-geometrik-anlatm.html

ENER, M. ve Arıca, F. (2011). “ Is The Kaldor’s Law Valid for High Income Economies: A Panel Study’’, Research Journal of Economics, Business and ICT, 1, 60-64.

ERGEN ,H.(1999).“Türkiye de Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı’’, Ekonomik Yaklaşım Dergisi,35, 21-52.

GİLBERTO, L.(2006).”Manufacturing Industry and Economic Growth in Latin America: A Kaldorian Approach”, Policy Innovations Paper ,1-14. , Erişim tarihi: 09 Mart 2016 http://www.anpec.org.br/encontro2009/inscricao.on/arquivos/000-98e6915698ae97aca03d8e866339ae4e.pdf

GUJARATİ, Damodar N. (2011). Temel Ekonometri, Çev: Ümit Şenesen ve Gülay G. Şenesen, İstanbul : Literatür Yayıncılık, 8. Baskı.

GÜLMEZ,. A, AKPOLAT., G.(2014). “Ar-Ge & İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği İçin Dinamik Panel Veri Analizi’’, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,14(2), 1-17.

HARROD, R. F. (1959).“ Domar and Dynamic Economics’’, The economic journal, 69(275), 451-464.

İNCEKARA, A. TATOĞLU ,F.(2008). Türkiye Ekonomisinde Son Yıllarda Yaşanan Yüksek Oranlı Büyüme Rakamlarının İç Piyasa Üzerindeki Etkileri , İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

JULA, D., JULA, N. M. (2013).“ Economic Growth and Structural Changes in Regional Employment’’, Romanian Journal of Economic Forecasting, 16(2), 52-69.

KALDOR, N. (1968).“ Productivity and Growth in Manufacturing Industry: A reply”, Economica, 35, 385-391., Erişim tarihi: 19 Mart 2016, http://www.jstor.org/stable/2552347?seq=1#fndtn-page_scan_tab_contents

LEE, F. S. (1998).Post Keynesian Price Theory, Cambridge: Cambridge University Press , Erişim tarihi :19 Mart 2016, http://ftp.repec.org/RePEc/wuk/stafwp/WP98-13.PDF

LUCAS,S.(1988).“ On the Mechanıcs of Economıc Development’’ ,Journal of Monetary Economics 22 (1988), 3-42. , Erişim tarihi:2 Nisan 2016, http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillonthibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf

MALTHUS, T. (1798).An Essay on the Principle of Population. London: Printed for J. Johnson, in St. Paul’s Church-Yard, Erişim tarihi:2 Nisan 2016, http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf

MERCAN ,M., KIZILKAYA O,. (2014).“Türkiye’de Sanayi Sektörü Ekomik Büyüme ve Verimlilik İlişkisinin Kaldor Yasaları Çerçevesinde Sınanması: Ekonometrik Bir Analiz.’’, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi , 36(1) , 137-160.

MİLLİN, Mark and Nichola ,T. (2005). “Explaining Economic Growth in South Africa:A Kaldorian Approach”, International Journal of Technology Management and Sustainable Development, 4 (1), 47-62.

MUSHKİN, J. (1962). “Health as an Investment.” ,Journal of Political Economy ,70(5)129–57. , Erişim tarihi: 9 Nisan 2016 , http://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/v_3a70_3ay_3a1962_3ap_3a129.htm

OECD (2015). Main Economic Indicators, 2016 (3), Erişim tarihi: 9 Nisan 2016, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators_22195009

O'NEILL, D.(1995).“ Education and Income Growth: Implications for Cross- Country Inequality’’, Journal of Political Economy,103(6),1289–1301.,Erişim tarihi:11 Mart 2016 http://www.jstor.org/stable/2138712

RANİS, G., RAMİREZ, A., & STEWART, F. (1997). “Economic Growth and Human Development’’, Yale-Economic Growth Center.28(2) ,197-219 ., Erişim tarihi:11 Temmuz 2016 , http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X9900131X

ROMER, P. (1994). “The Origins of Endogenous Growth’’. The Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3-22. , Erişim tarihi: 11 Temmuz 2016,,http://www.jstor.org/stable/2138148

SOLOW, R. M. (1957).Technical Change and the Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics, 312-320. , Erişim tarihi :11 Temmuz 2016, http://www.jstor.org/stable/1926047?seq=1#page_scan_tab_contents

SAYGILI ,S., CİHAN ,C., YALÇIN .,C, HAMSİCİ ,T.(2008). Türkiye imalat Sanayiin ithalat Yapısı, Ankara: TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, Erişim tarihi : 10 Mart 2016, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/54882eee-fba5-437c-8627-0c9f650eec37/turkiyeimalatsanayii_ozet.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE54882eee-fba5-437c-8627-0c9f650eec37

T.C MERKEZ BANKASI.(2011).Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Erişim tarihi : 5 Nisan 2016, http://evds.tcmb.gov.tr/yeni/cbt.html

THİRLWALL, A.P.(1983). “A Plain Man's Guide To Kaldor's Growth Laws”, Journal of Post Keynesian Economics,5, 345-358.

TURAN,T.(2001).“ Neoklasik Büyüme Teorisi Ve Koşullu Yakınsama Hipotezi’’,Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Serisi ,39, 129-143.

ÜNSAL, E.(2009).Makro İktisat, Ankara: İmaj Yayınevi, 8.Baskı.

YAMAK, N. (2000). “Cointegration, Causality and Kaldor's Hypothesis:Evidence from Turkey,1946-1995”, Gazi Universitesi İİBF Dergisi, 2(1),75-80.

YAVUZ,M.(2012)."Türkiye’de İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Bir Zaman Serisi Analizi.", Erişim tarihi:11 Temmuz 2016, http://teacongress.org/papers2012/YAVUZ.pdf

YILMAZ, Ö.(2005).“Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi’’ , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi ,2 ,11-29.

YOUNG, A. A. (1928).“Increasing Returns and Economic Progress’’,The Economic Journal, 38(152), 527-542. , Erişim tarihi:11 Temmuz 2016, http://www.jstor.org/stable/2224097?seq=1#page_scan_tab_contents


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.