TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DAHA KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞMA SÜRECİNDE GAYRİMENKUL DANIŞMANLARININ ROLÜ

Elif Karakurt Tosun

Özet


Gayrimenkul sektörü dünyada ve Türkiye’de ekonominin lokomotifi konumundadır. Gayrimenkul sektöründeki iş hacminin genişlemesiyle birlikte sektördeki faaliyet kolları da çeşitlenmiştir. Sektördeki en önemli meslek faaliyetlerinden birisi gayrimenkul sahibi ile alıcıyı - kiracıyı bir araya getirerek aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanlığıdır. Sektördeki artan iş hacmine bağlı olarak gelişmiş ülkelerde sektöre bir düzen getirmek amacıyla yasal düzenlemeler getirilmekte ve bu mesleği yapan kişiler için belirli donanımlara sahip olması zorunlu görülmektedir. Türkiye’de ise gayrimenkul sektöründeki iş sahipleri arasında aracılık faaliyetini yürüten gayrimenkul danışmanları ile ilgili bağlayıcı nitelikte bir yasal düzenleme mevcut değildir. Sektördeki iş hacmine bağlı olarak yüksek gelir etme imkânının olması nedeniyle sektöre, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin girdiği ve kayıt dışı bir şekilde çalışmaktadırlar. Diğer yandan gayrimenkul sektörünün barındırdığı yüksek potansiyelden faydalanmak isteyen birçok kişi ise, bu konuda akademik düzeyde bir eğitim alarak alanında yetkin bir çalışan olmak için çeşitli yükseköğrenim kurumlarına başvurmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde olduğu Türkiye’de de gayrimenkul sektörünün kurumsal bir yapıya sahip olması ve toplumda belirli bir saygınlığa kavuşabilmesi için öncelikle merkezi yönetim tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik bir yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gayrimenkul sektörünün özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemiş akademik eğitimleri alan profesyonel meslek mensuplarının sektör içinde faaliyet göstermesi hem gayrimenkul danışmanlığı mesleğine saygınlık kazandırıp tercih edilir bir hale getirecektir hem de sektördeki iş sahiplerinin memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler


Gayrimenkul sektörü, ülke ekonomisi, gayrimenkul danışmanları, eğitim.

Referanslar


Acar, O. (2010) Emlak Pazarlaması Uygulamalarının Bir Kent Merkezinde İncelenmesi Aydın İli Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın.

Altıntaş, H. (1995) Emlak Pazarlaması ve Bursa Bölgesinde Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Uludağ Üniversitesi. Bursa.

Baydemir, M. (2002) Her Yönüyle Emlak. İstanbul

Berksan, D. (2008) Emlak Komisyonculuğu Ofislerinde Çalışanların Mesleki Eğitim Durumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara Çayyolu Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Bozkurt, T. (2007) Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellallık. Ankara: Yetkin Yayınları.

Bulut, N. (2001). Emlakçının Kılavuzu, Ankara: Poyraz Ofset.

Gülen, Ö. Y. ve Gülen, İ. S. (2013) Sattım Gitti: Emlakçıya ve Emlakçı Olmak İsteyene Akıl Fikir Rehberi. İstanbul: Focus Yayınları.

Karakurt, T., E. ve Fırat, Z. (2012). Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği. Business and Economics Research Journal. 3(1):173-195.

Şahiniz, S. (2002) Türk Borçlar Hukukunda Gayrimenkul Tellallığı (Emlâk Komisyonculuğu - Emlâk Danışmanlığı) Sözleşmesi. İstanbul

Taylan, H. (2005) Emlak ve Emlakçılık. Ankara.

Yılmaz, E. (2005) Hukuk Sözlüğü. Ankara: Yetkin Yayınevi.

Türk Hukuk Lügati (1991) Türk Hukuk Kurumu, Ankara.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5650cde8e1f9c4.67589487 (Erişim Tarihi: 21.11.2015)

12.2012 tarihli Lisanslı Emlak Komisyonculuğu ve Lisanslı Emlak Müşavirliği Hakkında Kanun Teklifi. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1117.pdf (15.10.2015)

07.2003 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 25162 sayılı Mecburi Standart Tebliği http://www.resmi-gazete.org/rega/mecburi-standard-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-no-osg-2007-3-13823.htm (Erişim Tarihi: 15.10.2015)


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.