FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Hakan Vargün, Hasan Uygurtürk

Özet


Rekabetin arttığı günümüz dünyasında işletmelerin finansal performanslarını doğru ve dengeli bir şekilde ölçmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Geleneksel finansal performans ölçütlerine dayalı olarak yapılan finansal analizler hem işletme yöneticilerinin hem de diğer paydaşların işletmelerin finansal performansını gerçekçi bir biçimde okumalarında yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin finansal performans ölçümü yapılırken nakit yaratma potansiyellerinin de analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede nakit akım oranlarının finansal analizde kullanımı finansal performans ölçümünün daha iyi bir şekilde yapılmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, inşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet gösteren ve pay senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören işletmelerin 2013-2015 dönemine ilişkin finansal performanslarının nakit akım oranları esas alınarak ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle analiz kapsamına alınan işletmelerin analiz dönemine ait mali tablolarındaki bilgilerden yararlanılarak nakit akım oranları hesaplanmış ve daha sonra hesaplanan oranlar VIKOR yöntemi ile analiz edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


İnşaat ve bayındırlık sektörü, nakit akım oranları, VIKOR yöntemi, finansal analiz

Referanslar


Barua, S. ve Saha, A. K. (2015). Traditional ratios vs. cash flow based ratios: which one is better performance ındicator? Advances in Economics and Business, 3 (6), 232-251.

Başar, A. B. ve Azgın, N. (2016). İşletme performansının ölçülmesinde nakit akış analizlerinin esasları ve Borsa İstanbul perakende sektöründe bir araştırma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (23), 779-804.

Chen, L. Y. ve Wang, T. C. (2009). Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: the strategic decision of fuzzy VIKOR. Int. J. Production Economics, 120, 233–242.

Duhovnik, M. (2008). Improvements of the cash-flow statement control function in financial reporting. Journal of Economics and Business, 26 (1), 123-150.

Frank, B. P. ve James, O. K. (2014). Cashflow and corporate performance: A study of selected food and beverages companies. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2 (7), 77-87.

Gücenme, Ü. ve Arsoy, P. (2006). Muhasebe standartlarındaki sınıflandırılmış nakit akım tablosu formatı ile finansal performansın ölçülmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 30, 66-74.

KAP (2016), Kamuyu Aydınlatma Platformu, Erişim Tarihi: 28.10.2016, https://www.kap.org.tr/

Karğın, M. ve Aktaş, R. (2011). Türkiye muhasebe standartlarına göre raporlanmış nakit akış tablosu ve analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 52, 1-23.

Kirkham, R. (2012). Liquidity analysis using cash flow ratios and traditional ratios: The telocommunications sector in Australia. Journal of New Business Ideas & Trends, 10 (1), 1-13.

Opricovic, S. ve Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156, 445–455.

Opricovic, S. ve Tzeng, G. H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European Journal of Operational Research, 178, 514–529.

Ömürbek, N., Karaatlı, M. ve Yetim, T. (2014). Analitik hiyerarşi sürecine dayalı TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile ADIM üniversitelerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, 189-207.

Örten, R., Kaval, H. ve Karapınar, A. (2009). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Uygulama ve Yorumları, 3. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.

Ryu, K. ve Jang, S. (2004). Performance measurement through cash flow ratios and traditional ratios: A comparison of commercial and casino hotel companies. The Journal of Hospitality Financial Management, 1 (1), 15-25.

Sağlam, N., Şengel, S. ve Öztürk, B. (2009). UFRS-UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, 3. Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

Sakarya, Ş. (2008). Nakit yönetiminde nakit dönüş süresi analizinin kullanılması: İMKB’deki KOBİ’ler üzerine ampirik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 227-248.

Sakarya, Ş. ve Akkuş, H. T. (2015). Finansal performansın ölçülmesinde geleneksel oranlar ile nakit akım oranlarının karşılaştırmalı analizi: BİST çimento şirketleri üzerine TOPSIS yöntemi ile bir uygulama. AKÜ İİBF Dergisi, XVII (1), 109-123.

Sarıaslan, H. ve Erol, C. (2014). Finansal Yönetim, Kavramlar Kurumlar ve İlkeler. 2. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Yıldırım, F., Yıldırım, B. I. ve Alkaya, S. (2016). Finansal tablolar analizinde nakit akış rasyoları: Taş ve toprağa dayalı sanayi sektöründe bir uygulama. International Journal of Innovative Research in Education, 3 (1), 10-18.

Yılmaz, H. (1999). İşletmelerin finansal yönetiminde nakit akış rasyo analizi. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 14 (1), 85-198.

Zeller, T. L. ve Stanko, B. B. (1994). Operating cash flow ratios measure a retail firm’s “ability to pay”. Journal of Applied Business Research, 10 (4), 51-59.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.