TÜRKİYE’DE BİR KAMU GELİRİ OLARAK HARÇ GELİRLERİNİN GELİŞİMİ: 1990-2015 DÖNEMİ

Hakan Yavuz

Özet


Harçlar, vergiler kadar yaygın olmamasına rağmen, uygulama alanı ve türleri genişleyen bir kamu geliridir. Diğer taraftan harçların, belirli alanlarda (yükseköğretim, tapu, yargı, noter, trafik) tüm toplumu ilgilendiren bir kamu geliri olması, bu konuyu sıklıkla gündeme getirmektedir. Bununla birlikte, harç gelirlerinin kamu gelirleri içindeki payı düşük olsa da, son on beş yılda oran olarak, vergi gelirlerinden daha hızlı artış göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, harçların 1990-2015 dönemindeki gelişimini değerlendirmektir. Yapılan analizler sonucunda, yıllar itibariyle yeni harç kalemlerinin uygulamaya konduğu, harç gelirlerinin genelde artma eğiliminde olduğu ve hatta bu artış eğiliminin vergi gelirlerinden de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 2015 yılı itibariyle harç’dan elde edilen gelir, mülkiyet üzerinden alınan gelirlerin toplamından daha fazladır.


Anahtar Kelimeler


Kamu Geliri, Harç, Türkiye

Referanslar


Akdoğan, A. (2009), “Kamu Maliyesi”, Gazi Kitabevi, Ankara.

Aksoy, Ş. (1998), “Kamu Maliyesi”, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. ve Gümüş, E. (2011), “Kamu Maliyesi”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Egeli, H. (2007), “Parafiskalite ve Parafiskal Yükümlülükler”, İlkem Ofset, İzmir.

Erdem, B. “Kamu Maliyesi”, edit. Fethi Heper ve Burhan Erdem, Açıköğretim Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Herekman, A. (1976), “Genel Vergi Kuramı”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Kalite Matbaası, Ankara.

İrtenk, S. (1973), “Maliye”, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları, Sobe Matbaası, İzmir.

Karakoç, Y. (1985), “Parafiskal Gelir ve Diğer Kamu Gelirleri ile Karşılaştırılması”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: 2, sayı: 3, s.373-397.

Mutluer, M. K., Öner, E. Ve Kesik, A. (2007), “Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Nadaroğlu, H (1983), “Kamu Maliyesi Teorisi”, Okan Dağıtımcılık Yayıncılık, İstanbul.

Pehlivan, O. (2014), “Kamu Maliyesi”, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Türk, İ. (1996), “Kamu Maliyesi”, Turhan Kitabevi, Ankara.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm, 10.03.2016

https://www.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/khb_yeni?_afrLoop=4837049158665700&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=puwz4yen2_85, 10.03.2016


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.