İÇ KONTROL YAPISININ KURUMSAL YÖNETİMDE ARTAN ÖNEM VE ÖNCELİĞİ

Sudi Apak, Mikail Erol, Muhsin Aslan, Hasan Gül

Özet


Son yıllarda iç kontrol yapısının kurumsal yönetimde kullanılması önem kazanmıştır. Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, işletmelerin karar ve kontrol süreçlerinde ihtiyaç duyduğu bilgilerin daha güvenilir, daha hızlı üretilmesine olanak tanımakta ve işletmelerde etkin iç kontrol sistemlerinin kurulmasına katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması muhasebe bilgi sisteminin de etkin olarak kullanılmasına katkı sağlayacaktır. İç kontrol yapısı ile her işletme fonksiyonuyla ilgili hiyerarşi, belge ve raporlama düzeni yapılandırılmakta, kişilerin görev ve sorumlulukları belirlenmekte, işletmede etkin bir iletişim ve denetim imkanı oluşturularak kişilerin hata ve hile yapmaları önlenmektedir. Etkin bir kurumsal yönetim uygulaması için iç kontrol sisteminin varlığı ve işleyiş kalitesi hayati önem taşımaktadır. Bunun yanında iç kontrol sisteminin işletmelerde etkin bir şekilde uygulanabilmesi için işletmede kurumsal yönetim ilke ve standartlarının etkin şekilde uygulanması da önem taşımaktadır.

Bu çalışmada iç kontrol yapısının kurumsal yönetimdeki artan önemi ve önceliği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler


İç Kontrol, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetimin Artan Önemi

Referanslar


AKSOY, Tamer. “AB ile Uyum Sürecinde Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler”, ASMMM Odası Bülteni, Yıl:4, Sayı:15, Ankara 2004.

AKYEL, Recai. “Türkiye’de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 2010, 83-97.

ALPMAN, Gökhan. “İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanması”, http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Ic%20Kontrol%20Sistemi%20Etkinlik%20Sa%C4%9Flamak.pdf, (Erişim Tarihi: 29.09.2016).

AYSAN, Mustafa A. “Kurumsal Yönetim ve Muhasebe”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 35, 2007, 17-24.

CORAM, Paul; Colin FERGUSON; Robyn MORONEY. “The Value of Internal Audit in Fraud Detection”, http://www.theage.com.au/ed_docs/Fraud_paper.pdf (Erişim Tarihi:30.08.2016).

CÖMERT, Nuran. Denetim, (Ed. Melih Erdoğan), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 2618, Eskişehir 2013.

DABBAĞOĞLU, Kadir. “İç Kontrol Sistemi”, Journal of Qafqaz University, Sayı: 26, 2009, 109-115.

DEMİRBAŞ, Mahmut. “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:7, 2005, 167-188.

DENIS Diane K. ve JOHN Mc Concell. Internaional Corporate Governance, European Corporate Governance Institude Finance Workship Paper No: January. 2003

EROL, Mikail. “Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetimin Aile Şirketlerinde Uygulama Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 21, Ocak 2007

EROL, Mikail. Muhasebe Denetimi, Ege Reklam Basım Yayın, İstanbul, 2015.

Göçen, C. Ayça. “Kurumsal Yönetim, İç Kontrol Ve Bağımsız Denetim: Parmalat Vakası”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 97, 2010, 107-129.

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Resmi Gazete Sayı No: 26040, Resmi Gazete, 31.12.2005.

KAVAL, Hasan. Muhasebe Denetimi, Akademik Danışmanlık, Ankara, 2003.

KORKMAZ, Umut. “Kamuda İç Denetim”, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 25, 2007, 4- 15,

OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, 2015. http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en.

OECD. G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, G20/OECD Principles of Corporate Governance (Turkish version), OECD Publishing, Paris, 2016. http://dx.doi.org/10.1787/9789264257443-tr.

ÖZBEK, Çetin. İç Denetim, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2012.

www.coso.org (Erişim Tarihi: 30.08.2016)


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.