EURO BÖLGESİ BORÇ KRİZİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Hilal Şeker, Baki Demirel, İlhan Eroğlu

Özet


Euro bölgesi borç krizi ilk olarak Yunanistan'da ortaya çıkmıştır. AB ülkeleri, Mayıs 2010'da Yunanistan’ı iflastan kurtarmak için İMF destekli bir plan yürürlüğe koysalar da aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar ve sürecin uzun olması gibi nedenlerle, krizin diğer ülkelere yayılması önleyememişlerdir. Bu süreç içerisinde borç krizi İrlanda, Portekiz İspanya ve İtalya gibi çevre ülkelere yayılmıştır. Borç krizi süreci, AB kurumlarının krizin çözümüne yönelik para ve maliye politikalarını etkili göstermiştir. Kriz bu süreçte Yunanistan ile başlayıp  zamanla tüm Avrupa’ya yayılmış Euro bölgesini devamının sorgulanmasına neden olan bir krize dönüşmüştür. Çünkü Yunanistan'ın borcunun büyük bir kısmı yabancı kreditörlere ait olunca bu krizin yayılma etkisi de daha çok olmuştur.

Özetlemeye çalıştığımız bu olaylar Euro Bölgesini uzun süren bir ekonomik durgunluğa ve deflasyona (Stag-Deflasyon) sürüklemiştir. Euro Bölgesinde finansal piyasaların bölünmüşlüğü, banka bilançolarının zayıflığı, belirsizlik ortamı ve buna bağlı talep yetersizliği, Euro Bölgesinin geçmişten gelen yapısal problemleri ve zayıflığı, geleneksel para politikasının işlemez hale gelerek varlık erozyonunun artması, üye ülkeler arasındaki koordinasyon eksikliği ve mali bütünleşmenin olmayışı krizi derinleştiren faktörler olmuştur. Tüm bunların sonucu olarak uzun süreçli bir durgunluk ortaya çıkmıştır. Bu çalışma yukarıda çerçevesini çizdiğimiz koşullara bağlı olarak Euro Bölgesi büyümesini belirleyen faktörleri analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışma ortak maliye politikası olmayan parasal birliğin bütçe disiplin sorunu nedeniyle maliye politikası uygulayamayacağını varsaymıştır. Çalışma amacına uygun olarak seçilmiş değişkenler arasında ilişkinin varlığını veya yokluğunu eş bütünleşme yöntemini ve hata düzeltme modelini kullanarak sınamıştır. Bu haliyle çalışma Türkçe literatüre katkı yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Borç Krizi, GIIPS, Borç Deflasyonu

Referanslar


Aizenman J. (2014, July). The Eurocrisis: Muddling through, or on the way to a more perfect Euro Union?, Nber Working Paper Series, National Bureau of Economic Research 1050 Massaschusetts Avenue, Cambridge

Arezki, R., Candelon B., and A.N.R.Sy.,(2011). Soreveign rating news and financial markets spillovers: Evidence from the Europen Debt Crisis, IMF Working Paper

Bahçe, S. (2012). Kronik bir finans gurusu ile kriz üzerine, AÜ.Siyasal Bilgiler Fakültesi, 67-4

Birdal, M. (2009, June). Bir krizin anatomisi:ABD Mortgage piyasasının kurumsal yapısı ve krizin dinamikleri", Anadolu International Conference in Economics, 17-19, Eskişehir.

Comunale H. (2014). Current acount imbalances in the Euro Area: Competitivennes or financial cycle?, DNB Working Paper, no 443.

Daniel Gros. (2014,November). Think Tank 20:Growth, Convergence and Income Distribution: The Road From the Brisbane G-20 Summit, Quantitave easing and deflation in a creditor economy, 87-92

Demirel, B., Elmas Arslan G., Euro bölgesinde borç krizi sorunu ve çözüm önerileri, Ekonomik Yaklaşım, C,23, Özel Sayı:107-132

De Santis, R.A. (2012). The Euro Area soreveign sebt crisis:Safe haven, credit rating agencies and the spread of the fever from Greece, Ireland and Portugal, Europen Central Bank Working Papers, no;1419.

De Greuw, P.(2010, February). Crisis in the Euro Zone and how to deal with it, CEPS, NO,204

De Greuw, P.(2014). Macroeconoics policies in the Eurozone since the soreveign debt crisis, Euroforum KU, Leuven

Eichengreen, B. "Capital Flows and Crisis", Gazi Üniversitesi

Eraarlan C. Timurtaş M.E. (2015). Avrupa borç krizinin seçilmiş ülke örnekleri üzerine etkileri", Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1/2:17-54

Eroğlu vd.,"İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi", Orion Kitabevi, Ankara, 2015

Eser Y.L. Ela M. (2015,Nisan). Avrupa Borç Krizi:Nasıl, neden ve nereye?, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (1)

Gianviti F. KruegE A. Pisani-Ferry O.J. Sapir A. Hagen J.(2010). A Europen mechanism for soreveign debt crises resolution: A Proposal

Güzel S. 2008 Küresel ekonomik krizi ve IMF'nin önerdiği ekonomi politikalarının krizle mücadeledeki rolü, Uludağ Üni. İİBF. dergisi, C.XXVIII, S.2, s.55-59, 2009

IMF (2016, July). Euro area policies, staff report; and statement by the executive director for the euro area, IMF Report no:16/219

IMF (2013). Country Report: Euro area policies, Report no:13/232, Washington DC, IMF

Sachs, J. (1998). Alternative approaches to financal crisis in emerging markets, capital flows and financal crises (ed), Miles Kahler, Cornell Üniversity Press, Ithaca New York, ss:242-262

Tressel T. Wang S. Kang J.S.Shambahugh J.(2014). Adjustment in euro area deficit countries: progress, challenges, and policies, IMF Staff Discussion Note, Europen Departmant and Research Depertmant,SDN 14/7

Yavuz, A.,Şataf C.,Kır S.G., (2013). Avrupa'da borç krizi ve çözüm arayışları, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi,15-11.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.