MİNTZBERG’İN YÖNETSEL ROLLERİNİN YÖNETİCİ DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

İlke Başarangil

Özet


Küreselleşme ve yeni teknolojilerin gelişmesi ile sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru bir geçiş ortaya çıkmıştır. Bu değişimler ister istemez işletmelerin yönetim yaklaşımlarını etkilemiştir. Böylelikle diğer işletmelerdeki gibi otel işletmelerinin başarısında da, işgörenlerin etkin ve verimli bir tutumla yönetimi oldukça önemli hale gelmiştir. Yöneticinin etkin yönetsel roller üstlenmesi, işletmenin başarısı açısından oldukça hayatidir. Bu kapsamda otel yöneticileri, kilit roller üstlenmektedir. Bu gerekçelerle bu çalışmanın ana amacı bir otel yöneticisinin yönetsel roller üstlenip üstlenmediği keşfetmek ve yöneticinin yönetsel rollere zamanının ne kadarını adadığını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, araştırmanın diğer amaçları yöneticinin yönetim tarzı ve yetki devrine bakış açısı, yöneticiler tarafından karşılaşılan en önemli problemler, zamanını programlamak için kullandığı sistemler ve son olarak başarıyı ölçmek için yararlandığı performans araçlarını incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesini içermektedir. Bu kapsamda amaçlı örnekleme metodu kullanılarak, uluslararası zincir bir otel işletmesi genel müdürü ile görüşme yürütülmüştür. Görüşme için hazırlanan yapılandırılmış soru formunun tasarımında Mintzberg’in yönetsel rollerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bu araştırmanın öznesi olan yöneticinin tüm yönetsel rolleri üstlendiği görülmektedir fakat Liderlik, Girişimci, Kaynak Dağıtıcı ve Kriz Yöneticisi rollerine daha fazla zaman ayırırken, Temsilci, Gözlemci ve Müzakereci rollerine daha az zaman ayırdığını ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarının otel yöneticilerine ve yönetici adaylarına yol gösterici olacağı düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler


Yönetici, Yönetsel Roller, Mintzberg, Otel İşletmesi

Referanslar


Bazely, P. ve Jackson, K. (2015). NVİVO İle Nitel Veri Analizi (Çev. Arif Bakla ve Selçuk Beşir Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.

Bolat, T.; Seymen, O. A.; Bolat, O. İ. ve Erdem, B. (2014). Yönetim ve Organizasyon (4. Baskı), Ankara: Detay.

Can, H. (1999). Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon (2.Baskı), Ankara:

Gazi Kitabevi.

Eren, E. (2011). Yönetim ve Organizasyon-Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar (10. Baskı), İstanbul: Beta Basım.

Ertürk, M. (1998). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon (2. Basım),İstanbul: Beta Basım.

Gökçe, O. ve Şahin, A. (2003). Yönetimde rol kavramı ve yönetsel roller, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 133-156.

Guerrier, Y. ve Lockwood, A. (1989). Developing hotel managers: a reappraisal, International Journal of Hospitality Management, 8 (2), 82-89.

Hodgetts, R. M.(1999). Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama (Çev. Çetin, C. ve Mutlu, E.). İstanbul: Beta Basım.

Keenan, K. (1997). Yöneticinin Kılavuzu Davranışları Anlama. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım.

Kozak, M. A.; Maviş, F; Nergis, H. G. ve Çiçek, D. (2013). Otel İşletmelerinde Yönetim-Fonksiyonel Yaklaşım (1. Baskı). Ankara: Detay.

Marshy, S. E.; Kattara, H. ve Demerdash, J. E. (2006). Genel müdürler tarafından benimsenen liderlik tarzları üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma: Mısır’da bir alan araştırması (Çev., Tuğba Pala ve Mustafa Tepeci). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17 (2), 202-211.

Özalp, İ. (1997). İşletmelerin Yönetimi ve Organizasyonu. Ankara: Bayteş Yayıncılık.

Peacock, M. (1995). “A Job Well Done’’: Hospitality managers success. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 7 (2/3), 48-51.

Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş-Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Rutherford, D. (2002). Hotel Management and Operations (3. Edition). Canada: John Wiley and Sons.

Rüzgar, N. ve Kurt, M. (2013). Yöneticiler aslında ne yapar? yönetici rolleri hakkında Bursa merkezli işletmelerde bir araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 35-49.

Sökmen, A. (2010). Yönetim ve Organizasyon (1. Baskı). Ankara: Detay.

Şener, B. (1997). Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon (2.Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4 baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin, Ankara.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı), Seçkin, Ankara.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.