KADIN YOKSULLUĞUNU ÖNLEMEDE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ: KADIN KOOPERATİFLERİ VE MİKRO KREDİ UYGULAMALARI

Nilüfer Serinikli

Özet


Yoksulluk tüm insanlık için temel bir sorun olmasına rağmen, ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yaşanan bir olgudur. Ekonomik kaynaklara erkeklerle eşit biçimde erişemeyen, eğitim olanaklarından yararlanamayan, işgücüne katılamayan veya düşük ücretle olumsuz koşullarda çalışan ve haklarını savunamayan kadınlar yoksullaşmaktadır.

Kadın yoksulluğunu önlemek için, kadın istihdamını arttırma yoluna gidilmelidir. Bunun için de en etkili çözüm kadın girişimciliğinin artırılması gerekmektedir. Yoksul kadınların girişimciliklerin de, kadın kooperatifleri ve mikro kredi uygulamaları oldukça önemlidir. Kooperatifler ve mikro kredi uygulamaları sayesinde kadınlar, başkalarından yardım alarak yaşamlarını sürdürmek yerine kendi işyerlerinden elde ettikleri gelirlerle aile gelirine katkı sağlayacaklardır. Böylece kadınlar kendi ayakları üzerinde duran bireyler haline geleceklerdir. 


Anahtar Kelimeler


Yoksulluk, kadın, girişimcilik, kooperatif, mikro kredi.

Referanslar


Ateş, G. Ve Öğütoğulları, E. (2012). Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 33-54.

Baltacı, Ö. N. (2011). Kadınları Güçlendirme Mekanizması Olarak Mikro Kredi. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara.

Can, Y. ve Karataş, A. (2007). Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, ISSN: 1305-4716, 251-261.

Çiftçi, M. (2010). Türkiye’de İşsizliğe Çözüm Önerisi Olarak Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesi: Mikro Kredi Uygulamaları. Çimento-İşveren Dergisi, 24(5), 42-56.

Döm, S. (2012), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği (3. bs.). Ankara: Detay Yayıncılık, Ankara.

Gökyay, Çağatay. (2008). Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları ve İstihdama Yansımaları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. (2012). Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri. Ankara: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Yayınları.

Güneş, S. (2009). Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Ankara.

Güney, S. (2006). Kadın Girişimciliğine Genel Bir Bakış. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 25-43.

Gürses, D. (2007) Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Politikaları. Balıkkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 59-74.

Kabakçı, E. ve Günsoy, G. (2012). Mikro Kredinin Kadın Yoksulluğunu Azaltmadaki Rolü ve Eskişehir Uygulaması. 3. Uluslararası Ekonomi Kongresi, 01-03 Kasım 2012-İzmir: Bildiriler, (ss. 1-36), İzmir: Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK).

Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi. (2012). Ankara: Gümrük Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Müdürlüğü.

Kutaniş, R., Ö. ve Hancı, A. (2004). Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları, Ö. Torlak (Ed.). 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım 2004- Eskişehir: Bildiriler, (s. 457-464). Eskişehir.

Marangoz, M. (2012). Girişimcilik (1.bs.). İstanbul: Beta Yayınevi.

Odabaşı, F. (2009). Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Ankara.

Ören, K., Nergiz N. ve Akman, E. (2012). Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi: Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 313-338.

Özmen, F. (2012). Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(6), 109-130.

Soyak, M. (2010). Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans: Türkiye Deneyimi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 24, 129-144.

Soyşekerci, S. (2011). Uygulamalar ve şirket Örnekleriyle Girişimcilik (1. Bs.). İstanbul: Kriter Yayınevi.

Şahin, E. (2006). Kadın Girişimcilik ve Konya İlinde Kadın Girişimcilik Profili Üzerine Bir Uygulama.Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Şengür, M. ve Taban, S. (2012). Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 59-89.

Tekin, M. (2005). Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü Girişimcilik (4. Bs.), Konya: Günay Ofset Matbaacılık.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA). (2011), Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Faaliyet Raporu. Ankara: TİSVA Mikrofinans Merkezi Türkiye Grameen Mikro Kredi Projesi (TGMP) Genel Müdürlüğü.

Uçar, C. (2011). Kadın Yoksulluğu İle Mücadelede Sosyal Politika Araçları ve Etkinlikleri. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara.

Yalman, İ. N. ve Gündoğdu, Ö. (2014). Kadın Girişimciliği Ve Bölgesel Kalkınma: Tr72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesinde Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 39-70.

İnternet Kaynakları

http://www.gap.gov.tr/gap-tan/basın-bultelerigap-ta-kurulan-ilk-kadin- kooperatifi, Erişim tarihi: 09 Haziran 2012.

http://www.kedv.org.tr/hakkimizda, Erişim tarihi: 30 Haziran 2015.

http://www.kedv.org.tr/maya, Erişim tarihi: 30 Haziran 2015.

http://www.mixmarket.org/mfi/country/Turkey, Erişim tarihi: 13 Ağustos 2015.

http://www.tgmp.net/tr, Erişim tarihi: 13 Ağustos 2015.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.