MESLEK ODASINDAN MEMNUNİYET VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KENDİNE SAYGI ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR ÖLÇEK ÖNERİSİ

Rahmi YÜCEL, Onur ÖZEVİN

Özet


Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağımsızlık algıları ile meslek odalarından memnuniyet düzeylerinin mesleki açıdan kendilerine duydukları saygı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda değişkenlerin ölçümü için geliştirilen ölçeklerden oluşan anket Ankara ve İstanbul illerini kapsayan 175 meslek mensubuna uygulanarak veri toplanmış ve SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular meslek odalarından memnuniyet ile ücret bağımsızlığı, mesleki esneklik ve müşteri rotasyonu alt değişkenlerinden oluşan mesleki bağımsızlık algılarının, meslek mensuplarının kendilerine saygı algıları üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Muhasebe Meslek Mensubu, Bağımsızlık, Kendine Saygı, Memnuniyet

Referanslar


Andre, C. and F. Lelord (2007). L'estime de soi-Kendine Saygı, Çeviren:İsmail Yerguz, İstanbul: İletişim Yayınları, 3.Baskı Mayıs 2007.

Biyan, Ö. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Çalışma : Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve Değerlendirilmesi, Sosyoekonomi Dergisi, (1), 106-134.

Coopersmith, S. (1967). The Antecedents of Self-Esteem. San Francisco: W.H. Freeman and Company.

Çuhadaroğlu, F. (1986). “Adolesanlarda Benlik Saygısı”, Unpublished master’s thesis, Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara, Turkey.

Daştan, A. (2011). Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp Ve Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 181-206.

Galpin, T. J. (1996). The human side of change. San Francisco: Jossey-Bass.

Gökgöz, Ö. G. A., ve Zeytin, Ö. G. M. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri: Bilecik ve Yalova İlleri Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 477-493.

Gündüz, M. ve Özen, E. (2016, Nisan). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Mesleki Memnuniyetlerinin Analizi: Uşak İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67-90.

Güneş, R. ve Otlu, F. (2003). Muhasebe Uygulayıcılarının Sosyal Sorumluluk Anlayışı Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 5(2), 107-126.

Hersey, P., Blanchard, K., and Johnson, D. (1996). Management of organizational behavior: Leading Human Resources, Pearson Prentice Hall.

Joseph, J. M. (1994). The Resilient Child. New York: Plenum.

Kalaycı, Ş. ve Tekşen, Ö. (2006, Temmuz). Muhasebecilik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta İl Merkezi Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 31, 90-101.

Kern, J. P., Riley, J. R. and Jones, L. N. (1987). Human Resources Management. New York.

Kutlu, H. A. (2008). Muhasebe Meslek Mensubu ve Çalışanların Etik İkilemleri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(2), 143-170.

Özalp İ., Tonus H.Z., ve M. Sarıkaya. (2008). İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, A.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 69-84.

Özbirecikli, M., ve Ural, T. (2006). Muhasebe mesleğinde yaşanan etikdışı davranışların tespiti ve etiksel değerlendirmesi: Türkiye örneği, Iktisat Isletme ve Finans, 21(248), 102-119.

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton. University Press.

Sakarya Ş. ve Kara S. (2010). Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 57-72.

Suadiye, G. ve Yükselen, C. (2001). Mükelleflerin ve Muhasebecilerin Birbirlerinden Beklentileri, Mali Çözüm, İSMMMO Yayını, 56, 15-26.

Swindle, B., L.D. Phelps and R. Brousard, (1987 April). Professional Ethics and Values of Certified Public Accountants, The Woman CPA, 3-6.

Tuğay, O. ve Tekşen, Ö. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 223-232.

Tükenmez, M., Kutay, N. ve C. Akkaya. (2008). Türk muhasebe meslek mensuplarının kişisel değerlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma, İktisat İşletme ve Finans, 23(268), 119-132.

Yıldız, G. (2010). Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36), 155-178.

Yörükoğlu, A. (2000). Gençlik Çağı. İstanbul: Özgür Yayınları.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.