EĞİTİMİN KALKINMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMESİ

Salih Öztürk, Selen Çoltu

Özet


Ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli yapıtaşlarından biri eğitimdir. Eğitim en genel haliyle bireyleri öngörülen hedefe yönelten bireye bilgi beceri ve davranış değişikliği kazandıran ve onu yeniden biçimlendiren bir sürecin adıdır. Eğitim mikro iktisadi açıdan bireysel geliri ifade ederken makro iktisadi açıdan da ekonomik kalkınmayı belirleyen en önemli beşeri sermaye unsurlarından biridir. Bu sayede bireylerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkı eden eğitimin önemi giderek artmaktadır. 

Eğitim bireylerin sosyal ve ekonomik gelişmelerine yön verirken, yetiştireceği insan sayısını ve onlara kazandıracağı nitelikleri belirlerken ekonominin etkisi altında kalmaktadır. Bu sayede ekonominin istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaktadır. Böylece bireyleri nitelikli üretici ve tüketici haline getirir ve nitelikli mal ve hizmet üreterek ekonominin kalkınmasına katkıda bulunur. Bu çalışmada eğitimin ekonomi ile olan ilişkisi göz önüne alınarak eğitimin ekonomi üzerindeki etkileri tartışılmış eğitime yapılan harcamalar ve eğitimin gelirle olan ilişkileri incelenmiş olup ülke kalkınmasındaki rolü değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Eğitim ekonomisi, Eğitim harcamaları, Eğitim finansmanı

Referanslar


AFŞAR, Muharrem (2009). ‘‘Türkiye’de Eğitim Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi’’ Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt.9 Sayı.1 s.87 2009.

AKÇA, Haşim & ELA, Mehmet (2012). ‘‘Eğitim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Türkiye Değerlendirmesi’’ Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.21 Sayı.3 s.252 2012.

AKÇA, Haşim (2012). ‘‘Yüksek Öğretim Finansmanı Ve Türkiye İçin Yüksek Öğrenim Finansman Modeli Önerisi Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Cilt.19 Sayı.1 Manisa 2012.

AKÇACI, Taner (2013). ‘‘Eğitim Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi’’ Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi cilt.4 sayı.5 ISSN:1309- 4289 s.69 2013.

ALTINIŞIK, İsa & PEKER, Sencer Hasan (2008). ‘‘Eğitim ve Gelir Dağılım Eşitsizliği’’ KMU İ.İ.B.F Dergisi Cilt.10 Sayı.15 s.116 Aralık 2008.

ALTINIŞIK, İsa & PEKER, Sencer Hasan (2012). ‘‘Eğitimin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi’’ Sosyo-teknik Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Yıl:2 Sayı:4 s.3 Aralık 2012.

ARABACI, İ. Bakır (2011). ‘‘Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamaları’’ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Cilt.10 Sayı.35 s.111 2011.

ÇALIŞKAN, Şadan & KARABACAK, Mustafa & MEÇİK, Oytun (2013). ‘‘Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi:1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım)’’ Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt.11 Sayı.21 s.33 2013.

ERİÇOK Recep Emre & YILANCI, Veli (2013). ‘‘Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı’’ Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi Cilt.VIII Sayı.I s.89 2013.

ESER, Kadir & GÖKMEN EKİZ, Çisel (2009). ‘‘Beşeri Sermayenin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkileri: Dünya Deneyimi Ve Türkiye Üzerine Gözlemler’’ Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt.1 Sayı.2 s.42 ISSN:1309-8012. 2009.

EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat 2016.

GÜNGÖR, Gonca & GÖKSU, Alper (2013). ‘‘Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma’’ Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Cilt.20 Sayı.1 Manisa 2013.

HOŞGÖRÜR, Vural & GEZGİN Gamze (2005). ‘‘Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Eğitim’’ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt.2 Sayı.1 s.5 Haziran 2005.

KESKİN, Abdullah (2011). ‘‘Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye’’ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3-4, s.134 2011.

KIZILOLUK, Hakkı (2007). ‘‘Ekonominin Eğitimin Amaçları ve İçeriği Üzerindeki Etkileri’’ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s.24 2007.

ÖZSOY, Ceyda (2009). ‘‘Türkiye’de Eğitim Ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli İle Analizi’’ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2009, Volume IV Spring s.73 2009.

ÖZTÜK, Nazım (2005). ‘‘İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü’’ Sosyo Ekonomi Ocak Haziran 2005-1 s.31.

PALAZ, Serap & ŞENERGİN, Özgür & ÖKSÜZLER, Oktay (2013). ‘‘Eğitim Düzeyi Farklılıklarının Gelir Dağılımına Etkisi: Türkiye Örneği’’ Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) s.121 2013.

ŞİMSEK, Yücel (2001). ‘‘Eğitimin Dışsallıklarının Dikkat Çeken Olguları’’ Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü sayı:26 s.240 bahar 2001.

TAŞ, Umut & YENİLMEZ, Füsun (2008). ‘‘Türkiye’de Eğitimin Kalkınma üzerindeki Rolü ve Eğitim Yatırımlarının Geri Dönüş Oranı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1) s.168 Haziran 2008.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK). “İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı”, http://www.tuik.gov.tr/. 2016.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.