TÜRKİYE VE BALKAN ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SORUNU VE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI

Nagihan Durusoy Öztepe, Sezgi Akbaş

Özet


İşsizlik, toplumların yüzleşmek durumunda olduğu en önemli sorunlardan biridir ve birçok ülkede politik tartışmaların merkezinde yer almaktadır. İşsizlik sorununun ülke politikalarını tehdit eder hale gelmesi, ülkeleri bu konuda çeşitli önlemler almaya ve tazmin edici politikalar uygulamaya sevk etmiştir. Bu anlamda, aktif politikaların yanında, işiz kalan bireylerin yaşadığı gelir kesilmesi riskini tazmin etmek amacıyla çeşitli pasif politikaların da artan oranda uygulandığı görülmektedir. Özellikle Bismarkyan sosyal güvenlik anlayışının, modern anlamda işsizlik sorununu ele alan modeli olarak işsizlik sigortası uygulamaları, gerek işsiz bireylerin satın alma gücünü canlı tuttuğu, gerekse yarattığı fon kaynağıyla aktif istihdam politikalarının geliştirilmesine yaptığı katkı ile önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu çalışmada, Dünya gündeminin önemli bir sorunu haline gelen işsizlik probleminin hem Türkiye hem de Balkan ülkeleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda, işsizliğin sonuçlarını hafifletmek için oluşturulan işsizlik sigortası uygulamaları karşılaştırmalı olarak analiz edilecek; ortak tarihi kültüre sahip bu ülkelerde işsizlikle mücadele konusunda ortak politika önerileri sunulacaktır.


Anahtar Kelimeler


işsizlik, işsizlik sigortası, pasif işgücü piyasası politikaları, Balkanlar, Türkiye

Referanslar


Aydın, M. (2011). İstihdam Politikaları Açısından İŞKUR’ un Eğitim Programları: Yalova Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Biçerli, K. (2007). Çalışma Ekonomisi, İstanbul: Beta Yayınevi.

Dünya Bankası, (2016). http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS

Dünya Bankası, (2016). http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/croatia/efc%20conference/russian/EFC%20Workshop%20Opatija%20Brief%20on%20Romania%20Benefits.pdf

Employment Service of Slovenia, (2016). http://english.ess.gov.si/jobseekers/unemployment_benefits

European Commission, (2016a). http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Romania_en.pdf.

European Commission, (2016b). http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1112&langId=en&intPageId=2593

Hoxha vd., (2008). Social Inclusion and Social Protection in Albania. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4446&langId=en.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1112&langId=en&intPageId=2593

http://livingingreece.gr/2007/03/17/who-can-collect-unemployment-payments-in-greece/

http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowCountryProfile.action?id=460

https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment_benefits#Greece

ILO, (2016). http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowCountryProfile.action?id=460.

Işığıçok, Ö. (2014). İstihdam ve İşsizlik, Bursa: Dora Yayınevi.

Işık, S. ve Mütevellioğlu, N. (2009). Türkiye Emek Piyasasında Neoliberal Dönüşüm, Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’ de Neoliberal Dönüşüm içinde (ed. Mütevellioğlu, N., Sönmez, N.), (s. 159-200), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

ISSA, (2016). https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/europe/

Korkmaz, M. ve Mahiroğulları, A., (2013). İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları: Türkiye ve AB Ülkeleri, Bursa: Ekin Yayınevi.

Living in Greece, (2016). http://livingingreece.gr/2007/03/17/who-can-collect-unemployment-payments-in-greece/.

Lordoğlu, K. ve Özkaplan, N. (2007). Çalışma İktisadı, İstanbul: Der Yayınları.

National Social Security Institute, (2016). http://www.nssi.bg/en/faqs/faqs-2

Özkaplan, N. (1999, Bahar). İşgücü piyasasına ait kavramların sorgulanması, Ekonomik Yaklaşım, 10 (32), 61-84.

Özşuca, Ş. T. (2003). Esneklik ve Güvenlik İkileminde Türkiye Emek Piyasası, Ankara: İmaj Yayıncılık.

Standing, G. (2014). Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf, İstanbul: İletişim Yayınları.

T.C. Resmi Gazete, (1999). İşsizlik Sigortası Kanunu, 08.09.1999, Sayı: 23810.

T.C. Resmi Gazete, (2004). 5234 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 19, 21.09.2004, Sayı: 25590.

Varçın, R. (2004). İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları, Ankara: Siyasal Kitabevi.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.