HASTANE İŞLETMELERINDE ETKIN İLAÇ STOK KONTROLÜ: PAMUKKALE ÜNIVERSİTESİ HASTANESİNDE BİR UYGULAMA

Sabit Uygun, Vahit Yiğit

Özet


 Hastane işletme maliyetlerinin yaklaşık % 20-25’ini ilaç giderleri oluşturmaktadır. Bu durum hastaneleri en az stok seviyesiyle ilaç bulundurmalarını zorunlu kılmaktadır. Ancak ilaçlar, sağlık hizmeti sunumunda en önemli girdilerinden biri olup yokluğunda telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversite Hastanesinin 2015 yıllına ait 753 ilaç harcamalarının ABC, VED ve ABC-VED Matris stok kontrol yöntemlerine göre analiz edilmesidir. Araştırma sonucunda 753 adet ilaç için toplam 33.147.173,17-TL harcama yapılmıştır. ABC analizine göre, ilaçların % 4,78’i, yıllık ilaç harcama tutarının % 70 (36 ilaç)’ini A kategorisi ilaçları oluşturmaktadır. Diğer % 11 ilaç yıllık ilaç harcama tutarının % 20 (85 ilaç)’ini oluşturmakta (B kategori), geri kalan % 84 ilaç (632 ilaç) ise yıllık ilaç harcamasının sadece %10’unu oluşturmaktadır (C Kategori). VED analizine göre, ilaçların yaklaşık %41’i hayati ilaçlar, % 54’i gerekli ilaçlar geri kalan % 5’i ise isteğe bağlı ilaçlar olarak sınıflandırılırmıştır. ABC-VED matris analizi 753 kalem ilacın 316 kalemi (%86) kategori I, 411 (% 14) kalemi kategori II ve 26  (% 0,08) kalemi ise kategori III olduğunu belirlenmiştir. Hastaneler ABC, VED ve ABC-VED matrisi analizleriyle stoklara gereksiz yapılan stok kontrolleri azaltabilecek, hastane ilaç stok kayıp, kaçak ve ilaç eksiklikleri ortadan kaldırılabilecektir.

Anahtar Kelimeler


Stok, Stok Yönetimi, ABC VED Analizi

Referanslar


Anand, Tanu., Ingle, G. K., Kishore ve J.,Kumar, R. (2013), “ABC-VED Analysis of a Drug Store in the Department of Community Medicine of a Medical College in Delhi”. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 75(1), 113

Arrow, K. J. (1951). An extension of the basic theorems of classical welfare economics, proceedings of second berkeley symposium on math. statist. and prob. Univ. of Calif. Press: 507-532

Chitale A. ve Gupta R. C. (2011), “Materials Management : Text and Cases”, Second Edition, New Delhi

Cooper, P.D. (1994). Healt Care Marketing: A Foundation for Managed Quality, Aspen Publishers: Third Edition.

De Vries, Jan.(2011), “The shaping of inventory systems in health services: a stakeholder analysis.” International Journal of Production Economics 133.1: 60-69.

Devnani, M., Gupta, A. K., & Nigah, R. (2010). ABC and VED Analysis of the Pharmacy Store of a Tertiary Care Teaching, Research and Referral Healthcare Institute of India. Journal of Young Pharmacists, 2(2), 201–205. http://doi.org/10.4103/0975-1483.63170

Genç, R. (2009). Çağımızın Mesleği Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ankara: Detay Yayıncılık

Gupta, R., Gupta, K., Jain, B. R. ve Garg, R. (2007). ABC and VED analysis in medical stores inventory control, Medical Journal Armed Forces, 63(4), 325-327.

Gupta, Shakthi ve Kant Sunil (2000), “Hospital stores management: An integrated approach”. India: Jaypee 14-16.

Huarng, F. (1998). Hospital material management in Taiwan: A survey. Hospital Materiel Management Quarterly, 19(4), 71.

Junita, I., & Sari, R. K. (2012). ABC-VED Analysis and Economic Order Interval ( EOI ) -Multiple Items for Medicines Inventory Control in Hospital. International Conference on Business and Management, (September), 678–689.

Kant, S., Pandaw, C. S., ve Nath, L. M. (1995), “A management technique for effective management of medical store in hospitals”. Medical store management technique. Journal (Academy of Hospital Administration (India)), 8(2-1), 41- 47

Özgülbaş, Nermin (2009), Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayını No: 2865, Eskişehir

Karagöz, F. Yıldız, S. (2015). Hastane işletmelerinde stok yönetimi için ABC ve VED analizlerinin uygulanması, Yönetim ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi,13(4)

Kathleen E. Mckone-Sweet, Paul Hamilton ve Susan B. Willis (2005), “The Ailing Healthcare Supply Chain: A Prescription For Change”, The Journal Of Supply Chain Management Winter

Khurana, S., Chhillar, N., Kumar, V., & Gautam, S. (2013). Inventory control techniques in medical stores of a tertiary care neuropsychiatry hospital in Delhi. Health, 5(1), 8–13.

Kobu, Bülent (2006), “Üretim Yönetimi”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul

Küçük, Orhan (2011), “Stok Yönetimi”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Manhas Anil, K., Aubid, Malik, Haroon Rashid, Sheikh Mushtaq A ve Syed, AT (2012), ”Analysis of Inventory of Drug and Pharmacy Department of a Tertiary care Hospital”. Analysis, 25(3), 183.

Nahmıas, Steven (1993), “Production And Operations Analysis”, Second Edition, Irwin Publishing.

Reddy, V.Venkart (2008), Managing A Modern Hospital: Hospital Materials Management, Edited by A.V. Srinivasan, Sage Publications Inc, California, USA.

Roy, R. N., Manna, S., & Sarker, G. N. (2010). Applying Management Techniques for Effective Management of Medical Store of a Public Sector Undertaking Hospital. Indian J. Prev. Soc. Med, 41(1), 11–14.

Roy, R. Nath, Manna, Saikat ve Sarker G. Narayan (2010). Applyıng management technıques for effectıve management of medıcal store of a publıc sector undertakıng hospıtal. Indian j. Prev. Soc. Med, 41(1&), 2.

Sayıştay Başkanlığı (2005), “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbî Sarf Malzemesi Ve Tıbbî Cihaz Yönetimi Hakkında Performans Denetimi Raporu”. Ankara

Tekin, Mahmut (2003), “Üretim Yönetimi”, Günay Ofset, Cilt 1-2, Konya.

Tengilimoğlu, D. ve Yiğit, V. (2013). Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Tersıne, Richard J.(1988), “Principles Of Inventory And Materials Management”, 3rd Edition, North – Holland

Thawani, V. ., Turankar, A. ., Sontakke, S. ., Pimpalkhute, S. ., Dakhale, G. ., Jaiswal, K. ., … Dharmadhikari, S. . (2004). Economic analysis of drug expenditure in G overnment Medical College hospital , Nagpur. Indian J Pharmacol, 36(1), 15–19.

Top, A. (2006). Üretim Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tükenmez Mine, Susmuş Türker, Özkan Serdar ve diğerleri (1999). “Finansal Yönetim”, Vizyon Yayınları, İzmir.

Türk, M. Şeker, M. (2011), Stratejik stok yönetimi : bir kamu hastanesi örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Derğisi, 8(1), 713-726

Vaz, F., Ferreira, A., Pereira-Antao, I., Kulkarni, M., & Motghare, D. (2008). Application of Inventory Control Techniques for Drug Management at a Rural Health Centre. Indian Journal of Preventative and Social Medicine, 39(3), 120–123.

Wandalkar, P., Pandit, P., & Zite, A. (2013). ABC and VED analysis of the drug store of a tertiary care teaching hospital. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research, 3(1), 126–131.

Yamak, O. (2007). Üretim Yönetimi, İstanbul: Türkmen Kitabevi

Yeşilyurt, Ö. , Sulak, H. , (2014), “Sağlık Sektöründe Stok Kontrol Faaliyetlerinin ABC ve VED Analizleriyle Değerlendirilmesi: Isparta Devlet Hastanesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta.

Yiğit Vahit, Dikmetaş Elif, Ağırbaş İsmail ve Tengilimoğlu Dilaver. (2010), “ABC and VED Analysis in Hospital Material Management”, Systems. Sixth International Conference on Health care Systems, University of Houston Clear Lake- Zirve University, Turkey

Yiğit, V. (2014). Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Sayıştay Dergisi ̇, 93(Nisan-Haziran), 105–128.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.