TIBBİ HİZMETLERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) TEKNOLOJİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ

Vahit Yiğit

Özet


Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesinde MRG sağlık teknolojisi yatırım kararının satın alım veya dış kaynak kullanımı alternatifinin ekonomik değerlendirilmesi ve bu teknolojilerin yatırım projesi önceliğinin belirlenmesidir. Araştırma bir üniversite hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmada proje değerlendirme yöntemi olarak Net Bugünkü Değer Yöntemi kullanılmıştır. Hastanelerde radyoloji hizmetlerinde en çok dış kaynak kullanımı MRG hizmetlerinde yararlanılmaktadır. Hastanelerde MRG dış kaynak kullanımının temel nedeni maliyet düşürme ve bekleme sürelerini kısaltmaktır. Araştırma bulgularına göre, MRG dış kaynak kullanımının satın alma yöntemine göre daha öncelikli olduğu tespit edilmiştir. Hastane yöneticilerinin yatırım kararları verirken farklı alternatifleri değerlendirmelidir. Bu durum hastane kaynaklarının daha maliyet etkin yönetilmesine katkı sağlayabilecektir. 


Anahtar Kelimeler


Manyetik Rezonans Görüntüleme, Yatırım Değerlendirme, Hastane, Outsourcing

Referanslar


Ağırbaş, İ. (2014) Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Akar, Ç. (2002). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Ders Notları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu.

Akgüç, Ö. (1994). Finansal Yönetim, 6.baskı, Muhasebe Enstitüsü Yayın, İstanbul 4.

Altman, D. J., Gunderman, R. B. (2008). Outsourcing: a primer for radiologists. Journal of the American College of Radiology, 5(8), 893-899.

Chakravarty, A. ve Debnath, J. (2015). Life cycle costing as a decision making tool for technology acquisition in radio-diagnosis. Medical journal, Armed Forces India, 71(1), 38–42. doi:10.1016/j.mjafi.2014.10.004

Chakravarty, A. ve Naware, S. (2008). Cost-effectiveness Analysis for Technology Acquisition. Medical Journal Armed Forces India, 64(1), 46–49. doi:10.1016/S0377-1237(08)80146-3

Demireli, E. ve Kurt, G. (2006). Yatırım Kararlarının Değerlemesinde Alternatif Bir Yöntem: Reel Opsiyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(3), 118–132.

Durdiyeva, M. K., Besim, H., Arslan, K., Ozkayalar, H., Yilmaz, G., Kuzey Mocan, G. ve Bulakbasi, N. (2015). Evaluation of Breast Cancer Cases Diagnosed In the Breast Cancer Screening Program In the Near East University Hospital of North Cyprus. The Journal of Breast Health, 11(1), 22–25. doi:10.5152/tjbh.2014.2295

Gedik, T., Akyüz, K. C. ve Akyüz, İ. (2005). Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi (İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi). ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), 51–61.

Gider, Ö. (2009). Hastanelerde Ekonomik Katma Değer (EVA) Yöntemine Göre Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği. Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, 46(537), 66–85.

Hadley, J., Zuckerman, S. ve Iezzoni, L. I. (1996). Financial pressure and competition. Changes in hospital efficiency and cost-shifting behavior. Medical care, 34(3), 205–219.

Ham, C. (1997). Priority setting in health care: learning from international experience. Health policy, 42, 49–66. doi:10.1016/S0168-8510(97)00054-7

Harrison, J. P. ve Sexton, C. (2006). The improving efficiency frontier of religious not-for-profit hospitals. Hospital topics, 84(February 2015), 2–10. doi:10.3200/HTPS.84.1.2-10

Harrison, J. P., Coppola, M. N. ve Wakefield, M. (2004). Efficiency of federal hospitals in the United States. Journal of Medical Systems, 28(5), 411–422. doi:10.1023/B:JOMS.0000041168.28200.8c

Hendee, W. R., Becker, G. J., Borgstede, J. P., Bosma, J., Casarella, W. J., Erickson, B. A., . & Wallner, P. E. (2010). Addressing Overutilization in Medical Imaging 1. Radiology, 257(1), 240-245.

İlkorkor, Z. Ş. (2010). Kamu Yönetiminde Etkinliğin Sağlanmasında Alternatif Bir Model: İhale Yöntemi. Türk İdare Dergisi, 468, 63–84.

Koçkaya, G. ve Tatar, T. (2013). Tıbbi cihazlarda sağlık teknolojisi değerlendirmesi (DSÖ Tıbbi cihaz teknik serisi). Dünya Sağlık Örgütü Yayınları (Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği), 1–36.

Livstone, B. J., Parker, L., & Levin, D. C. (2002). Trends in the Utilization of MR Angiography and Body MR Imaging in the US Medicare Population: 1993–1998 1. Radiology, 222(3), 615-618.

Oh, E. H., Imanaka, Y., & Evans, E. (2005). Determinants of the diffusion of computed tomography and magnetic resonance imaging. International journal of technology assessment in health care, 21(01), 73-80.

Oyar, O. (2008). rhan, ‘Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’nin Klinik Uygulamaları Ve Endikasyonları’, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5.(2), 31–40..

Öner, N. ve Ağırbaş, İ. (2014). Bilgisayar Tomografisi ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Sağlıkta Teknoloji Değerlendirme ve Maliyet-Fayda Analizi ile Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 8, 147–163.

Öztürk, Z., Top, M. ve Pehlivan, O. (2015). Sağlık Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi̇. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1(2), 18–38.

Sağlık Bakanlığı. (2014). T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013. doi:SB-SAG-2014/7

Sarıaslan, H. (1997). Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi. Ankara: Turhan Kitabevi.

Sarkis, J. ve Talluri, S. (2002). Efficiency measurement of hospitals: issues and extensions. International Journal of Operations & Production Management, 22, 306–313.

SUT. (2013). Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu, Resmi Gazete Tarih: 24 Mart 2013; Sayı: 28597. Ankara.

Yiğit, A. ve Erdem, R. (2016). Sağlık Teknolojisi Değerlendirme: Kavramsal Bir Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 213–248.

Yiğit, V. (2016). Manyetik Rezonans Görüntüleme Sağlık Teknolojisinin Yayılımı. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(Nisan). doi:10.5336/healthsci.2015-45601

Yiğit, V. ve Aksakal C. (2005). Hastane İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma. Hastane Yönetimi Dergisi, (Temmuz-Agustos-Eylül), 7–17.

Yiğit, V. ve Erdem, R. (2015). Türkiye’de Diyaliz Ve Böbrek Transplantasyonu Tedavi Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 182–205.

Yiğit, V. ve Yiğit, A. (2016). Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 253. doi:10.20875/sb.84868

Yiğit, V., Tengilimoglu, D., Kisa, A. ve Younis, M. (2007). Outsourcing and its implications for hospital organizations in Turkey. Journal of Health Care Finance, 33(4), 86–92.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.