BREXİT SONRASI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ: MAASTRİCHT KRİTERLERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

İbrahim Çütçü, Muhammed Yaşar

Özet


 Avrupa Konseyi 1949 yılında on kurucu ülkenin katılımıyla Avrupa kıtasında birlik hayaliyle kurulmuştur. İngiltere ise ABD ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkeleri ile sıkı ekonomik ve ticari ilişkiler içerisinde olduğu için öncelikle birliğin dışında bırakılmış, daha sonra ise genişleme süreci kapsamında diğer birçok Avrupa ülkesi gibi 1986 yılında birliğe dahil edilmiştir. Fakat 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile İngiltere halkı birlikten ayrılma kararı alarak AB politikalarını derinden etkilemiştir. Çalışmada, öncelikle Brexit süreci ve AB politikaları değerlendirilecek olup İngiltere’nin birlikten ayrılmasının sosyo-ekonomik etkileri irdelenecektir. Çalışmanın karşılaştırmalı analiz bölümünde ise 1959 yılından bu yana AB’ye tam üyelik için ilişkilerini devam ettiren Türkiye’nin Brexit sonrası AB politikaları araştırılacak ve Maastricht Kriterleri Türkiye ekonomisi üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. 


Anahtar Kelimeler


brexit, maastricht kriterleri, avrupa birliği

Referanslar


AB Bakanlığı (2016, 18 Eylül). Bir Bakışta AB, Üye Devletler. Erişim tarihi: 18 Eylül 2016,

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=233&l=1

AB Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği. (2000), 2000 Yılı Genişleme Stratejisi, Ankara.

Akçay, B. (2008). Avrupa Birliği’nin Ekonomik Kriterleri ve Türkiye. Maliye Dergisi, 155(1), 11.38.

Akdiş, M. (2006). Para Teorisi ve Politikası. Ankara: Gazi Kitapevi

Ayhan, A. (2002). Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim-Teknoloji Ve Geleceğin Teknolojileri. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Bilici, N. (2006). AB’de Ekonomik Bütünleşme ve Türkiye’nin Entegrasyonu. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 5(2), 39-45.

Boyraz, H.M. (2016). Brexit: Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden Ayrılıyor mu? Seta Perspektif, 134 (1), 1-7.

Bozkurt, V. (1997). Avrupa Birliği ve Türkiye. İstanbul: Alfa Yayınları.

Can, H. (2007). Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sorunları.Türkiye AB İlişkileri. Efegil, E.,Erol, M.S (Ed), Ankara: Orion Yayını.

Çütcü, İ. (2014). Devalüasyon Politikaları ve Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 71-79.

Engin, E. Ve Yeşıltepe, E. (2009). Global Ekonomik Krizin Gölgesinde Türkiye’nin Maastricht Kriterlerine Uyumu. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 1(2), 15-23.

Erol, K. (1995). Gönüllü Kuruluşların Türk Hukuk sistemindeki Yeri ve Avrupa Birliği bMevzuatı ile Karşılaştırmalar.Gönüllü Kuruluşlar Konferansı. Ankara: Türkiye

Çevre Vakfı Yayını,

Eurostat. (2016, 12 Eylül). Inflation Rate. Erişim Tarihi: 12 Eylül 2016,

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.

İnan, A. (2005). Avrupa Birliği Ekonomik Yaklaşımı: Lizbon ve Maastricht Kriterleri. Bankacılar Dergisi, 52, 67-86.

Karluk, R. (2014). Avrupa Birliği Kuruluşu, Gelişmesi, Genişlemesi, Kurumları. İstanbul: Beta Basım Yayınevi.

Koç, Ö. E. (2014, 20 Eylül). Maastricht Kriterleri: Türkiye ve AB Ülkelerinin Karşılaştırılması. Hitit Üniversitesi Maliye 4 Ders Notları. Erişim Tarihi: 20.09.2016,

http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/materyaller/oemrekoc@hititedutr271020149Y6J8T9V.docx

Koç. Y.E. (2016). Brexit Süreci, Küresel Ekonomi ve Türkiye: Fırsatlar ve Tehditler. Seta Perspektif, 135 (1), 1-5.

Naisbitt, J. (1997).Megatrendler: Asya,(Çev. U.Kaplan), İstanbul: Altın Kitaplar Yayını.

Ökmen, M. (2005). Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme Eğilimleri ve Yerel Yönetimler. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1. H.Özgür, M.Kösecik (Ed.). Ankara: Nobel Yayını.

Ökmen, M. ve Canan, M. (2009). Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16(1), 139-171.

Telli, R. (2015). Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği. Bursa: Ekin Yayınevi

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi). (2016, 9 Eylül). 20 Soruda Brexit. Erişim Tarihi: 9 Eylül 2016, http://www.tim.org.tr/tr/brexit.html

Toprak, Z. (2000). Yönetim Stratejilerindeki Gelişmeler. T.İ. Dergisi, 426.

Ülger, İ. K. (2014). Avrupa Birliği’nde Fetret Devri ve Gelecek Senaryoları. Bilge Strateji, 6(11), 107-131.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.