HATAY BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNE BELEDİYE BÜROKRASİSİNİN KATILIMI

Yakup Bulut, Zehra Kurt

Özet


Kentler, salt üzerinde yaşanan toprak parçası olmamakla birlikte, yaşananlar tarafından yüklenen anlamla oluşumunu eksiksiz hale getirmektedir. Kente müdahalenin en etkin araçlarından biri olan “karar alma süreci” ise kentlinin ve yerel bürokrasinin, kentinin geleceği için anlam yüklenmesi gereken bir kentsel mekanizmadır. Ülkemizde belediyelerde yerel bürokrasi denildiğinde etkinlik düzeyinde alınan kararlara icrai ve fikri bakımdan etki eden unsurlar akla gelmektedir. Bu çalışmada da Hatay’daki belediye bürokrasinin, yerel düzeyde alınan/alınacak olan kararlara katılım düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Hatay Büyükşehir yönetiminde yerel aktörlerin kentin bugüne ve geleceğine yönelik kararların alınmasına müsaade edip etmediği ortaya konulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Katılım, Karar Alma, Büyükşehir Belediyesi, Bürokrasi

Referanslar


ARIKBOĞA, E., (2012), “Belediye Meclislerinde Karar Verme Sürecinin Temel Dinamikleri”, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, (Ed.) Fatih, KIRIŞIK ve Özgür, ÖNDER, Ankara: Orion Kitabevi.

ARIKBOĞA, Ülkü (2012), “Belediye Bütçelerinde Karar Verme Süreci”, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, ORİON Yayınları, Ankara.

BAĞIRKAN, Ş., (1983), Karar Verme, İstanbul: Der Yayınları.

ERYILMAZ, B., (2000), Kamu Yönetimi, İstanbul: Erkam Matbaacılık.

ESENGİL, Z., (2009), “Planlama ve Tasarım Sürecine Katılımın Kamusal ve Projeler Bağlamında İrdelenmesi: Antalya Kent Merkezi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

GENÇ, T., (1991), “Çağdaş Yönetimde Karar Verme Süreci”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 392, ss.51-56.

GÖRMEZ, Kemal (2000), “Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, ss.81-88.

OKTAY, Tarkan, (2013) “Belediye Meclisi İmar Komisyonlarının Üye Profili: Marmara Bölgesi Örneği” KAYSEM-8 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Bildiri Kitabı (Ed: Bulut, Yakup ve diğerleri) Pegem Yayınları-ANKARA.

ÖZTÜRK, F., (2003), “Ülke Ülke Yerel Yönetimler, İsveç’te Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 12, Sayı:3, ss:68-84.

SARIBAY, Y., A., E. Fuat KEYMAN , İlhan TEKELİ, Hasan B. KAHRAMAN, (1999), Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim, İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.

SANDER, A., (2009), “Planlamada Yurttaş Katılımı”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

SUNAR, S., (2013), “Belediyelerde Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler”

http://www.academia.edu/6903058/Belediyelerde_Karar_Verme Erişim Tarihi: 22.07.2016.

SUCU, Yaşar. “Yönetim Kavramları, Kuramlar ve Süreçler”, AİBÜ, 2000.

TEKİN, Ömer Akgün & EHTİYAR, V. Rüya, (2010),

“Yönetimde Karar Verme: Batı Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde çalışan Farklı Departman Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri Üzerine Bir Araştırma” Journal of Yasar University 2010 20(5) 3394‐3414.

ÜNAL, F., (2012), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Karar Verme Ve Karar Verme Sürecinde Yer alan Faktörlerin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.17, Sayı.3, ss.259-282.

ÜSTE, R. Bahar & GÜZEL, Berrin (2010). “Kamu Kurumlarında Örgütsel Siyaset: Belediye Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 19 Sayı 2 Nisan 2010, s. 63-78

YALÇINDAĞ, S., (1996), “Ülke Ülke Yerel Yönetimler, Finlandiya’da Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 5, Sayı:5, ss:71-83.

TDK Büyük Türkçe Sözlük http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.556ff24faadff8.42536185

HATAY EKSPRES, http://www.hatayekspres.com/2010/index.php?okod=11134 Erişim

Tarihi: 12.08.2016.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.