SOSYAL SERMAYENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜT DEPRESYONUNUN ARACILIK ETKİSİ

Ali Erbaşı, Zehranur Sanioğlu

Özet


Bu çalışmanın amacı sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde örgüt depresyonunun aracılık rolünü incelemektir. Bu amaçla Konya’da otomotiv yan sanayii alanında faaliyet gösteren 47 işletmede çalışan 282 çalışana anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamında kavramlar arasındaki ilişkileri test edebilmek için hipotezler geliştirilmiş ve bu hipotezler çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sosyal sermaye, örgüt depresyonu ve örgütsel bağlılık değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. Ayrıca sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde örgüt depresyonunun tam aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Sosyal sermaye, örgütsel bağlılık, örgüt depresyonu.

Referanslar


Allen, N. J., ve Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

Ardahan, F. (2012). Sosyal Sermaye Ölçeği Geçerlilik, Güvenirlilik Çalışması. International Journal of Human Sciences, 9(2), 773-789.

Ellinger, A. E., Musgrove, C. C. F., Ellinger, A. D., Bachrach, D. G., Baş, A. B. E., ve Wang, Y.-L. (2013). Influences of Organizational Investments in Social Capital on Service Employee Commitment and Performance. Journal of Business Research,, 66(8), 1124-1133.

Erol, F., ve Savaş, A. C. (2014). Öğretmenlerde İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Depresyon Düzeylerinin Aracılık Etkisi. Paper presented at the 9. Ulusal Eğitim Yönetim Kongresi.

Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Yöntem, Analiz (2). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Onyx, J., ve Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. Journal of Applied Behavioral Science, 36(1), 23-42.

Polat, M. (2009). Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, Bursa.

Sezer, S. (2011). Örgüt Depresyonu Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 39-50.

Turhan, M., Şengür, D., Karabatak, S., ve Zincirli, M. (2014). Okul Yöneticilerinde Yönetsel Güçlülük, Stres ve Depresyon İlişkisi. Paper presented at the 9. Ulusal Eğitim Yönetim Kongresi.

Yaşar, H., Demir, S., ve Savaş, A. C. (2014). Öğretmenlerde Duygusal Emeğin Tükenmişliğe Etkisinde Depresyon Düzeylerinin Aracılık Etkisi. Paper presented at the 9. Ulusal Eğitim Yönetim Kongresi.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.