ANTALYA'DAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Zişan Korkmaz Özcan, Vahdettin Aydin, Ezel Derer

Özet


Küreselleşmenin etkisi ile artık rekabet, ülkeler arasında olmaktan çıkarak, bölge ve şehirler arasında olmaya başlamış, bu doğrultuda ilerlemeye çalışan çeşitli kentler ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin doğurmuş olduğu bu rekabet ortamında kent adına yapılacak olan çalışmalar kamu politikalarının yapılmasıyla başlamakta ve uygulayıcılarla yeni bir boyuta girilerek geri dönüşüm elde edilmektedir. Sağlık turizmi de bu anlamda rekabetin en çok kendisini gösterdiği sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta ve kamu politikalarının oluşum sürecini etkilemektedir.

Çalışmada, turizmin oniki aya yayılmasında önemli bir yeri olan sağlık turizmi, en önemli turizm kentlerinden biri olarak karşımıza çıkan Antalya ili ele alınarak incelenmiştir. Bu kapsamda Antalya'da kamu-özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) gibi sağlık turizmi alanında çalışmalar yürütmekte olan kuruluşların birer yetkili kişisinden oluşan bir örneklem belirlenmiştir. Tüm bu yapılacak olan çalışmada Antalya’da sağlık turizmi alanında kamu politikası uygulamalarının yetersiz olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın amacı bu olumsuzluğu giderebilmek adına yönetişim ilkesine uygun olarak kamu politikalarının belirlenmesi ve yeni oluşumlarda bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğinin farkına varılmasını sağlamaktır.


Anahtar Kelimeler


Kamu politikası, Sağlık turizmi, Yönetişim, Antalya

Referanslar


AKYURT N. (2007) “Hastanelerde Akreditasyon Standartları, İstanbul'daki Özel Hastanelerin Radyoloji Yöneticilerinin Standartları Ne Ölçüde Yerine Getirildiği Konusundaki Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayınlanmış Doktora Tezi), İstanbul.

ALAEDDİNOĞLU F. ve Selçuk C. A. (2007) “Türk Turizm Sektöründe Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 2, 50.

AYDIN D. (2011) Türkiye’de Sağlık Turizmi, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinatörü, Antalya.

AYDIN D., Aktepe C., Arslan S. (2011) Yabancı Hastalara Sağlık Hizmeti Sunumunda Kamu Hastanelerinin Rolü, Ankara.

BAKA Sağlık Turizmi Çalıştayı (2013) Batı Akdeniz Bölgesinde Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Etik Sorunlar Grubu, Antalya.

BAKA, Sağlık Turizmi Sektör Raporu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Şubat 2011.

BALTA S., Altıntaş V., (Editör) Ünlü İ., Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2589.

BARCA M., Akdeve E.ve Gedik B. İ. (2012) Türkiye Medikal Turizmi Değerlendirme Raporu 2012, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı.

BUCK M. (1998) “The Role of Travel Agent and Tour Operator”, İçinde Goodall, B., Ashworth, G. (Editörler) Marketing in the Tourism Industry, The Promotion of Destination Gerions , 67–74, Croom Helm, London, New York ve Sydney.

CLARK P. A., Malone M. P., "What Patients Want: Designing and Delivering Health Services that Respect Personhood", Sara O. Marberry (Edi.), Improveing Healthcare with Better Building Design, Health Administration Press, 15.

ERİK I. (2005) Pot Ferrie, “Quality Assurance of Third-party Information”, International Journal of Government Auditing, July.

GÜLEN K. G. (2012) Selma Demirci, Türkiye'de Sağlık Turizmi Sektörü, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2011-39, İstanbul.

http://ansat.org.tr/index/, (19.10.2013).

http://antalya.khb.saglik.gov.tr/tr/126/saglik-turizmi-arastirma-ve-web-projesi/, (16.01.2014).

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/karam/rekabet.pdf, (12.10.2013).

http://www.akademikarge.net/index.php/2013-awpwsc-2050/215-lisansustudonemcalisma/248-saglık- turizmi, (12.01.2014).

http://www.aktob.org.tr/istatistik/yillara-gore-turizm-geliri, (10.10.2015).

http://www.dunya.com/ekonomi/butce/iste-2014-butcesi-204833h.htm, (10.10.2015).

http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx, (08.10.2012).

http://www.medikalakademi.com.tr/saglik-kampusu-sehir-hastanesi/#!, (09.03.2015).

http://www.saglikturizmi.gov.tr/148-sehir-hastaneleri.html, (08.02.2015).

http://www.turkiyesaglikturizmirehberi.com/ozel_hastaneler.asp, (12.01.2014).

İkinci Antalya Sağlık Zirvesi Sonuç Bildirgesi (2004) An-Deva Sağlık Grubu, Antalya.

KARA M. (2014) “Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Politikalarına Yansımaları”, (DPT Uzmanlık Tezi), 2008, Ankara, 81, http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/ karam/rekabet.pdf, (22.01.2014).

KAYA S., YILDIRIM H. H., KARSAVURAN S., ÖZER Ö. (2013) Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı.

MALİYE BAKANLIĞI (2003) İyi Yönetişimin Temel Unsurları, Ayrıntı Basımevi, Ankara; Aktaran: Özer M. A., Yönetişim Üzerine Notlar, Sayıştay Dergisi, S.63, 61.

MOLLAHALİLOĞLU S. (2010) (Edit. AKDAĞ R.), Sağlık Bakanlığı, Türk Sağlık Sistemi'nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları, Ankara.

ONUNCU BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2014-2018), Ankara.

ÖZER Ö. (2012) Cuma Sonğur, Türkiye’nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, S:7, 79.

ÖZKURT H. (2007) “Sağlık Turizmi Tahvilleri”, Maliye Dergisi, S.152, 126.

ÖZTÜRK İ. (2009) "Makro Planlama ve Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Sakarya'da Yapılabilecek Turizm Faaliyetlerine İlişkin Bir Değerlendirme", Editörler: Batman Orhan, Türkay Oğuz, 2023 Türkiye Turizm Stratejileri Işığında Turizm Politikaları (Ders Notları), Değişim Yayınları, İstanbul.

SAĞLIK BAKANLIĞI (2012) Sağlık Turizmi El Kitabı, BMS Matbaacılık, Ankara.

SELVİ M. S. (2008) Web Sitelerin Setahat Acentalarının Pazarlama Sürecinde Etkili midir? Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu III. Ulusal Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Eğirdir-Isparta.

ŞENCAN İ. (2012) “Sağlık Turizminde Süreçler ve Aracı Kuruluşlar Araştırma Raporu”, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, 18. http://saglikturizmi.gov.tr/uploads/3058937-saglik-turizminde-surecler-ve-araci-kuruluslar-raporu.pdf, (16.09.2013).

TARHAN C. (2007) Tourism Policies, Bilkent University, School of Tourism and Hotel Management, 1998, Ankara, Aktaran: Mehmet Baş, Burhan Kılıç, Evren Güçer, Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm, Mevzuat Dergisi, Kasım 2007, C. 10, S. 119. http://www.mevzuatdergisi.com/2007/11a/01.htm, (16.11.2013).

TENGİLİMOĞLU D. (2011) Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Pazarlaması, Ankara.

USTA Ö. (1998) Turizm: Turizm Olayına ve Turizm Politikalarına Yapısal Yaklaşım, Sümbül Basımevi, İstanbul.

YAZAR B. (2010) “Turizmin Tarihsel Dokulara Etkileri: Antalya Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), İzmir.

YILDIRIM H. H. (2006) Altunkaya Ümran, “Türkiye'nin Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Güçlükler”, s.2. www.absaglik.com, (12.11.2012).

YOLCU H. (2012) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Araştırma Raporları: 81, Sağlık Sektör Kurulu Raporu, İstanbul.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.