BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT) PROJELERİNİN BAŞARISINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN (MBS) ROLÜ VE MUHASEBECİNİN KATKILARI

Adnan Sevim, Samet Bülbül

Özet


Günümüzde küresel rekabet ortamında işletmelerin rekabet gücünü artırma ve kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları, bilgi teknolojilerinin de etkin ve verimli şekilde kullanılması ile doğrudan ilgilidir.  Bunun içindir ki, gelişmiş ekonomilerde yeniliklerin izlenmesi ve teknolojik olanaklardan yararlanma oranı da en üst düzeyde gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, işletmelerin BT projelerine yatırım yapmaları ve üretilen bilgileri bilgi kullanıcılarına doğru, zamanlı, güvenilir ve en uygun maliyetle sunmaları en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda; BT projelerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve güncel olarak izlenmesi sürecinde kritik başarı faktörlerinin dikkate alınması  büyük önem arz etmektedir. Ayrıca MBS’nin işlevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için günün koşullarına uygun teknolojiler kullanması ve kritik başarı faktörleri ile bütünleşmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, MBS’nin en önemli unsurlarından biri olan Muhasebecilerin profili ve BT projelerine sağlayacakları katkılar büyük önem taşıyacaktır. Bu katkılar, ancak Muhasebecinin çağdaş, günün koşulları ve teknoloji ile bütünleşen özelliklere sahip olması ile mümkün olabilecektir. Dolayısıyla, bu özelliklere sahip Muhasebecilerin, BT projelerinde aktif rol alarak, sistemin planlanması, tasarlanması, geliştirilmesi, yönetimi ve denetimine katkıları projelerin başarısında en önemli kritik başarı faktörü olacaktır. Bu çalışmada, BT projelerinin başarısında MBS’nin rolü ve muhasebecinin katkıları, özellikle proje yönetimi felsefesiyle ele alınmıştır.


Referanslar


Albayrak, B.,(2005) ‘Proje Yönetimi’, Nobel Yayın Dağıtım, 2005

Applegate, L. M., Austin, R.D. ve McFarlan, F. W., (2007). Corporate Information Strategy and Management 7th Edition,

Bainey, Kenneth R.,(2005) Integrated IT Project Management : A Model Centric Approach, Artech House Inc, MA

Bonham, Stephen S.,(2005). IT Project Portfolio Management, ISBN 1-58053-781-2, Artech House Inc, MA

Brooks, F.P.Jr.,(1995) The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, Addison Wesley Longman, Reading, Mass.,

Denker, A.,(2005). The Challenge of Large-Scale IT Projects, World Academy of Science, Engineering and Technologiy, 9.

Eason, K. D. (1998). Information Technology and Organisational Change, Taylor&Francis, Philadelpia,159,196-197.

Eccles, M.G., Julyan, F.W., Boot, G. ve van Belle, J.P. (2000). The Principles of Business Computing, Creda Inc.,South Africa,293.

Glass R.L., (2001). Frequently Forgotten Fundamental Facts about Software Engineering, IEEE Software, IEEE, vol. 18, s. 112-115

Hofmann H.F., Lehner F.,(2001). Requirements Engineering as a Success Factor in Software Projects, IEEE Software, vol.18, s. 58-67

https://www.pmi.org/ E.T.: 20.12.2016

Jiang J.J., Klein G., Chen H-G., Lin L., (2002). Reducing user-related risks during and prior to system development, International Journal of Project Management, Elsevier, vol. 20, s. 507-515

Jiang J.J., Klein G., Means T.L., (2000). Project Risk Impact on Software Development Team Performance, Project Management Journal, vol. 31, s. 19-26

Lewis,J.P. (2001). Project Planning, Scheduling, and Control: A Hands-On Guide to Bringing Projects in On Time and On Budget, The McGraw-Hill Companies, Inc., United States of America

Meredith, Jack R. ve Samuel J. Mantel. (2000). “Project Management: A Managerial Approach”, John Wiley & Sons Inc., Presentation prepared by RTBM WebGroup, ABD

Pressman, Roger S,(2001). Software Engineering : A Practitioner’s Approach , Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education

Schwalbe, Kathy, (2002). Information Technology Project Management, Canada, Course Technology Thomson Learning, 2002

Seacord, R.C., D. Plakosh ve Lewis G.A. (2003). Modernizing Legacy Systems:Software Technologies, Engineering Processes and Business Practices, Carniage Mellon SEI, 305

Sevim, A. v.d., (2011). Proje Analizi ve Değerleme, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2138, AÖF Yayını No: 1166, Anadolu Üniversitesi Web Ofset Tesisleri, Eskişehir.

Sommerville, I., (2011) ‘Software Engineering’, 9th ed., Addison-Wesley,

Verner J.M., Evanco W.M., (2005). In-House Software Development: What Project Management Practices Lead to Success?, IEEE Software, IEEE, vol. 22, s. 86-93


Tam Metin: PDF PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.