A Close Look At the Developmental Initiatives Related To The Communication Infrastructure in Thrace Region: The Case Of Edirne / Trakya Bölgesi İletişim Altyapısı Kalkınma Hamlelerine Bakış: Edirne Örneği

Erdem Öngün, Dilek Altaş

Özet


It is known that for a long period in history, humankind has had the habit and made the effort of settling in a place or, in other words, leading a settled life. On the other hand, thanks to developing technologies, people have started to adapt to a mobile form of living. The need for transportation and communication are the two important characteristics of this process. Long ago, the ideal in our country was to build “an iron network” so-called, “a rail network” around the country, today it is construed as “a fiber network”. The recent classification as those who could get the internet service and those who could not is now questioned as a matter of infrastructure, quality and speed of that service benefited by the users. Dial-up internet access service of recent times was replaced by a service known as ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Today, ADSL is the most widespread internet access service provided in Turkey from both regional and local perspectives. In that sense, ADSL infrastructure makes the most common and integrated part of the initiatives of entrepreneurship and development in terms of communication and telecommunication sector. In this study, first of all, concepts of entrepreneurship and development were defined and then technical and infrastructural assessments related to the components of communication and telecommunication were made, which were followed by analyses of the statistical data for the use of ADSL in the province of Edirne. As a result of the study, attributed to Thrace region, goals of communication and telecommunication infrastructure and development were statistically assessed and finally the future prospects concerning the region were discussed.

İnsanoğlunun tarihte uzun bir dönem bir yerlere yerleşme, başka bir deyişle yerleşik yaşam sürdürme alışkanlığı ve gayreti içinde olduğu bilinmektedir. Ancak yakın yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte artık mobil bir yaşam tarzı benimsenmeye başlanmıştır. Bu süreçte ulaşım ve iletişim ihtiyacı bu hareketliğin en önemli unsurlarındandır Bir zamanlar kalkınma hamleleri kapsamında ülkemizin “demir ağlar” ile örülmesi hedefi bugün hayatımızın başka bir alanında onun kadar önemli sayabileceğimiz “fiber ağlar” ile örülmesi hedefi olarak karşılık bulmaktadır. Yakın zamana kadar internet hizmeti alabilen ve alamayan kullanıcılar olarak yapılan sınıflandırma artık kullanıcıların internet erişimi ve hizmeti söz konusu olduğunda altyapı, kalite ve hız kavramlarını sorguladığını ortaya koymuştur. Kısa bir süre önce çevirmeli (dial-up) ağ ile internet erişimi sağlanırken bu sistem yerini ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hat- Asymmetric Digital Subscriber Line) erişim hizmetine bırakmıştır. ADSL bugün ülkemizde bölgesel ve yerel anlamda en yaygın internet erişim hizmetidir. Bu anlamda ADSL altyapısı, iletişim ve haberleşme sektörü açısından girişimcilik ve kalkınma hamlelerinin de ortak noktasını ve paydasını oluşturmaktadır. Bu araştırmada, öncelikle girişimcilik ve kalkınma kavramları tanımlanmış, iletişim ve haberleşme unsurlarına ait teknik ve altyapı değerlendirmeleri yapılarak Edirne ili internet (ADSL) kullanımına ilişkin istatistiklerden yararlanılarak analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda iletişim ve haberleşme altyapı ve kalkınma hedefleri sayısal veriler ışığında ele alınarak, Trakya bölgesine atfen geleceğe yönelik hedefler tartışılmıştır.


Tam Metin: Başlıksız

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.