ALLAH ALGISI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ / THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE PERCEPTIONS OF GOD SCALE

Ahmet AKIN, Ümran AKIN

Özet


Özet

Bu araştırmanın amacı Allah Algısı Ölçeği’nin (AAÖ; Halstead & Hautus, 2013) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 360 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde 16 maddeden ve iki boyuttan (Allah sevgisi ve koşullu Tanrı algısı) oluşan modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 264.43, sd= 97, RMSEA= .069, CFI= .91, IFI= .91, NFI= .85, RFI= .82, GFI= .92, SRMR= .069). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları Allah sevgisi alt boyutu için .83,  Koşullu Tanrı algısı alt boyutu için .56 ve ölçeğin bütünü için .67 olarak bulunmuştur.  Ölçeğin faktör yükleri .27 ile .77, düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları ise .10 ile .68 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Allah algısı, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı faktör analizi

Abstract

This study investigated the validity and reliability of the Turkish Version of the Perceptions of God Scale (PGS; Halstead & Hautus, 2013). Participants were 360 university students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 16 items loaded on two factors (loving god, conditional god) and the two-dimensional model was well fit (x²= 264.43, df= 97, RMSEA= .069, CFI= .91, IFI= .91, NFI= .85, RFI= .82, GFI= .92, SRMR= .069). Internal consistency reliability coefficients were .83 for loving god subscale, .56 for conditional god, and .67 for overall scale. The corrected item-total correlations of PGS ranged from .10 to .68. Factor loadings ranged from .27 to .77. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument.

Key Words: Perceptions of God, Validity, Reliability, Confirmatory factor analysis


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.