ANKARA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL HASTANELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRMEDE KULLANDIKLARI ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİ/DETERMINING CRITERIA USED WHEN EVALUATING FINANCIAL PERFORMANCES OF PRIVATE HOSPITAL OPERATING IN ANKARA

Emir Hasan ÖLMEZ

Özet


Özet

             Günümüzde, rekabet koşullarının değişmesi sağlık kurumlarının finansal yapılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Hastaneler değişen çevre koşullarına ve giderek artan rekabet ortamına ayak uydurabilmek, hastanenin mali durumu hakkında bilgi sahibi olabilmek, hedeflerini gerçekleştirmede hangi aşamada olduklarının tespit edebilmek ve kaliteli hizmet sunabilmek için finansal performans ölçümüne gereksinim duymaktadırlar. Bu yüzden hastane yöneticileri finansal performans ölçümlerini görevlerinin doğal bir sonucu olarak kabul etmeleri gerekmektedirler.

                Tanımlayıcı türde kesitsel bir saha çalışması olan bu araştırma Ankara ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerin finansal performansları değerlendirmede kullandıkları ölçütlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara’da faaliyet gösteren özel hastanelerin yöneticileri oluştururken çalışmada örneklem seçilmeyerek tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve literatür taraması sonucu oluşturulan anket 20 yöneticiye uygulanmıştır. Yöneticilerin verdikleri cevaplar SPSS 17,0 paket programına aktarılarak uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek hangi finansal ölçütlerin yöneticilerin finansal performans değerlendirmelerinde önemli olduğu belirlenmiştir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde yöneticilerin; likidite, faaliyet ve karlılık oranlarının hastanelerin finansal performanslarını ölçmede kullanılan diğer oranlara göre daha önemli olarak nitelendirdiği bilgisine ulaşılmış ve bu doğrultuda öneriler sunulmuştur.

                              

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Finansal Gösterge, Hastane Yöneticileri.

 Abstract

Nowadays, changing competition condition affects financial conditions of health care institutions negatively .Hospitals need financial performance measurement to adapt changing environmental conditions and increasing competition environment, have information about financial condition of hospital, determine which part of the achieving their goals  and provide quality service. For this reason, hospital administrators have to approve financial performance measurements as a natural result of their job.

This research, a cross-sectional field study in descriptive type, was made to determine criteria used when evaluating financial conditions of private hospitals operating in Ankara. Administrators of private hospitals operating in Ankara created universe of the study, and it was tried to reach the entire universe without choosing sample and survey acquired as a result of literature scanning was carried out to 20 individual. Which financial criteria is important to evaluate was reached by analyzed answers given by administrators with appropriate statistical methods and by transferred them to SPSS 17, 0 package program.

When results from research are analyzed, it is obtained that administrators evaluate that liquidity, profitability, and activity proportions are more important than the other proportions used in evaluating financial performances of hospitals; and suggestions about this were presented.

Key Words: Financial Performance, Financial Indicator, Hospital Administrators


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.